Aktualności

Agata Bogdańska w finale Odysseus II

Nasza uczennica Agata Bogdańska razem z sześcioma uczniami z innych szkół w kraju została zakwalifikowana do finałowej rundy Ogólnoeuropejskiego konkursu Odysseus II w kategorii skywalkers seniors na etapie krajowym!

Więcej…

Udział Pawła w konkursie historycznym

W bieżącym roku szkolnym Paweł Woźniak, uczeń klasy III gimnazjum i pasjonat historii Polski, zadeklarował udział w konkursie przedmiotowym z historii organizowanym przez Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty.

Więcej…

Zebrania

W dniu 30.09.2013r. odbyły się zebrania z rodzicami według następującego porządku:

O godz. 13:00 spotkania wychowawców klas z rodzicami:

 • Zapoznanie z Przedmiotowym Systemem Oceniania, Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania, Statutem Ośrodka, Programem Wychowawczym na rok szkolny 2013/2014.
 • Rodziców nowych uczniów zapoznano również z programami zatwierdzonymi w latach ubiegłych, a kontynuowanymi w bieżącym roku szkolnym tj.: Programem Profilaktyki na lata 2011-2014 oraz Programem Przeciw Przemocy i Agresji na lata 2012-2014.
 • Zapoznanie z wymaganiami określonymi w nowej podstawie programowej (dotyczy klas I-V SP, I-III gimnazjum, I-II ZSZ).
 • Zapoznanie z procedurami organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w klasie VI SP oraz egzaminu w klasie III gimnazjum.
 • Informacja wychowawców klas I i II gimnazjum o temacie i sposobie realizacji projektu edukacyjnego w roku szkolnym 2013/2014.

O godz. 14:00 odbyło się zebranie Rady Rodziców z Dyrekcją Ośrodka w sali nr 5 przy ul. Moniuszki.

Pedagogizację rodziców na temat: „Jakie zagrożenia czekają na dzieci w związku z używaniem telefonów komórkowych i korzystaniem z Internetu?” przeprowadziła p. Kamila Wojtas.
Wychowawcy klas omówili plany wychowawcze dla swoich klas na rok szkolny 2013/2014 oraz bieżące sprawy klas.

 

W dniu 09.12.2013r. w godzinach 10:00 – 12:00 odbyły się indywidualne konsultacje wychowawców klas z rodzicami.

 

W dniu 20.01.2014r. odbyły się zebrania wychowawców klas z rodzicami. Wychowawcy klas przedstawili i omówili:

– osiągnięcia edukacyjne uczniów za I semestr nauki w roku szkolnym 2013/2014,

– udział wychowanków w konkursach, zawodach, turniejach,

– zasady bezpiecznego spędzania ferii zimowych,

– informację o realizacji projektu edukacyjnego w klasach I i II gimnazjum.

Następnie odbyło się zebranie Rady Rodziców z Dyrekcją Ośrodka.

Pedagogizację rodziców na temat: „Dopalacze, narkotyki i nowe środki psychoaktywne przeprowadziły p. Agnieszka Markowska i p. Beata Tuptońska.

 

W dniu 29.09.2014r. odbyły się zebrania wychowawców klas z rodzicami. Wychowawcy klas przeprowadzili i omówili tematykę:

-        zapoznanie z Przedmiotowym Systemem Oceniania, Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania, Statutem Ośrodka, Programem Wychowawczym na rok szkolny 2014/2015 oraz Programem Profilaktyki na lata 2014-2017,

-        zapoznanie z wymaganiami określonymi w nowej podstawie programowej,

-        zapoznanie z procedurami organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w klasie VI SP, egzaminu w klasie III gimnazjum oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,

-        zapoznanie z wymaganiami edukacyjnymi nauczycieli z poszczególnych zajęć.

Wychowawcy klas omówili plany wychowawcze dla swoich klas na rok szkolny 2014/2015 oraz bieżące sprawy klas. Następnie odbyło się zebranie Rady Rodziców z Dyrekcją Ośrodka. Szkołę dla rodziców (pedagogizację rodziców) na temat: „Wpływ poszczególnych terapii na rozwój dziecka” – przeprowadziły panie H. Frączek i J. Wróblewska – Trapiszczonek.

 

W dniu 28.09.2015 r. odbyły się zebrania wychowawców klas z rodzicami według następującego porządku:

 1. Wybory trójek klasowych rodziców
 2. Zapoznanie z obowiązującą dokumentacją Ośrodka
 3. Temat szkoły dla rodziców
 4. Sprawy różne

Ad 1. We wszystkich klasach i oddziałach dokonano wyboru trójek klasowych rodziców.

Ad 2. Wychowawcy klas przeprowadzili i omówili tematykę:

- Zapoznanie z Przedmiotowym Systemem Oceniania, Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania, Statutem Ośrodka, Programem Wychowawczym na I półrocze roku szkolnego 2015/2016

- Rodziców nowo przyjętych uczniów zapoznano również z programami zatwierdzonymi w latach ubiegłych, a kontynuowanymi w bieżącym roku szkolnym tj.: Programem Profilaktyki na lata 2014-2017

- Zapoznanie z wymaganiami określonymi w nowej podstawie programowej

- Zapoznanie z procedurami organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w klasie VI SP, egzaminu gimnazjalnego w III gimnazjum i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w III ZSZ

- Informacja wychowawców klas I i II gimnazjum o temacie i sposobie realizacji projektu edukacyjnego w roku szkolnym 2015/2016.

Ad 3. Szkołę dla rodziców na tematy: „Program „Chrońmy dzieci – standardy” Oraz „Dopalacze – zagrożenia i profilaktyka” – przeprowadziły panie J. Strzałkowska, S. Gniadek i M. Burchart.

 Ad 4. Wychowawcy klas omówili plany wychowawcze dla swoich klas na rok szkolny 2015/2016 oraz bieżące sprawy klas.

 

W dniu 08.02.2016 r. (poniedziałek) odbyły się zebrania wychowawców klas z rodzicami. Wychowawcy klas przedstawili i omówili:

– osiągnięcia edukacyjne uczniów za I półrocze nauki w roku szkolnym 2015/2016 – klasyfikację, oceny, frekwencję, uwagi, zachowanie, udział wychowanków w konkursach, zawodach, turniejach

– informację o wynikach próbnego sprawdzianu w klasie VI SP i próbnego egzaminu w klasie III gimnazjum

Następnie odbyło się zebranie Rady Rodziców z Dyrekcją Ośrodka.

Szkołę dla rodziców na temat: „Słowa ranią, czyli jak unikać krzyku, kpin i obrażania dziecka” przeprowadziły p. Beata Klein i p. Barbara Wolak. Pani Alicja Solińska przedstawiła rodzicom w formie prezentacji multimedialnej wybrane zrealizowane zamierzenia dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawcze w I półroczu 2015/2016.

 

W dniu 26.09.2016 r. (poniedziałek) odbyły się zebrania wychowawców klas z rodzicami według następującego porządku:

 1. Wybory trójek klasowych rodziców
 2. Zapoznanie z obowiązującą dokumentacją Ośrodka
 3. Temat szkoły dla rodziców
 4. Sprawy różne

Ad 1. We wszystkich klasach i oddziałach dokonano wyboru trójek klasowych rodziców.

Ad 2. Wychowawcy klas przeprowadzili i omówili tematykę:

 • Zapoznanie z Przedmiotowym Systemem Oceniania, Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania, Statutem Ośrodka, Programem Wychowawczym, Programem Profilaktyki na lata 2014-2017, zmiany w Regulaminie grup opiekuńczo – wychowawczych, wymaganiami edukacyjnymi nauczycieli
 • Plany wychowawcze klas oraz plany pracy grup opiekuńczo – wychowawczych na rok szkolny 2016/2017; bieżące sprawy klas
 • Harmonogram przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
 • Informacja o temacie i sposobie realizacji projektu edukacyjnego w roku szkolnym 2016/2017

Ad 3. Szkołę dla rodziców na temat: „Zasady zdrowego odżywiania” przeprowadziła pani M. Kowiako.

Ad 4. Wychowawcy klas omówili plany wychowawcze dla swoich klas na rok szkolny 2016/2017 oraz bieżące sprawy klas.

 

 

W dniu 25.09.2017 r. (poniedziałek) odbyły się zebrania wychowawców klas z rodzicami według następującego porządku:

 1. Wybory trójek klasowych rodziców
 2. Spotkanie wychowawców klas z rodzicami
 3. Temat szkoły dla rodziców
 4. Sprawy różne

Ad 1. We wszystkich klasach i oddziałach dokonano wyboru trójek klasowych rodziców.

Ad 2. Wychowawcy klas:

- przeprowadzili wybór rodziców do rad klasowych

- zapoznali rodziców z założeniami Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, Statutem Ośrodka, Przedmiotowym Systemem Oceniania, Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania, wymaganiami edukacyjnymi nauczycieli, rodzajami i formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom w Ośrodku, warunkami ubezpieczenia uczniów.

- zapoznali rodziców z podstawą programową kształcenia ogólnego z 2017 r. w klasach I SP, IV SP, VII SP, I BS, SP ZT, I PdP

- zapoznali z harmonogramem przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w klasie III gimnazjum oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w klasie III ZSZ.

Ad 3. Szkołę dla rodziców na temat: „Jak budować poczucie wartości własnej u dziecka?” przeprowadziły panie B. Wolak i E. Żyłaniec.

Ad 4. Wychowawcy klas omówili plany wychowawczo-profilaktyczne klas, plany pracy grup opiekuńczo – wychowawczych na rok szkolny 2017/2018 oraz inne sprawy istotne z punktu widzenia rodzica i wychowawcy.