Aktualności

79. rocznica agresji ZSRR na Polskę

W naszym Ośrodku harcerze z 15 Grunwaldzkiej Drużyny Harcerskiej Nieprzetartego Szlaku „Promyk”: Patrycja Frankowska, Daniel Lisowski, Magdalena Ptak oraz Kornel Kozłowski, podczas lekcji historii odczytali krótką informację o tym tragicznym wydarzeniu zapisanym na kartach historii naszej ojczyzny.

 

Więcej…

Informacja dla rodziców - spotkania

DRODZY  RODZICE !

 

Zapraszamy Państwa na spotkania nauczycieli i terapeutów dotyczące rozwoju, funkcjonowania i postępów edukacyjnych Waszych dzieci.

 

W spotkaniach uczestniczą nauczyciele uczący, terapeuci, pedagog, psycholog, wychowawcy grup oraz świetlicy.

 

W dniach 17.09 – 20.09.2018 roku odbędą się spotkania zespołów ds. wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia.

 

W dniach 24.09 – 27.09.2018 roku odbędą się spotkania zespołów ds. indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych.

 

Więcej…

Biblioteka

Historia biblioteki i użyteczne informacje sprawdź TU

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 

8:00 – 13:45

 

 

8:00 – 13:40

 

 

8:00 – 16:50

 

8:00 – 16:55

8:00 – 13:50

 

Regulamin korzystania z darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych

w SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM W BRANIEWIE

 

Podstawa prawna:

art.22ak ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.)

§ 1

W celu zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania podręczników lub materiałów edukacyjnych określa się szczegółowe warunki korzystania z podręczników lub materiałów edukacyjnych przez uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Braniewie.

 

§ 2

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

1)      szkole - należy przez to rozumieć Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy w Braniewie

2)      uczniu – należy przez to rozumieć ucznia realizującego obowiązek szkolny – zapisanego w księdze uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Braniewie

3)      rodzicu ucznia – należy także przez to rozumieć opiekuna prawnego;

4)      podręcznikach – należy przez to rozumieć podręczniki, w tym podręczniki danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego;

5)      organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Braniewie

 

§ 3

 1. Podręczniki, w tym podręczniki do zajęć edukacyjnych danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego są własnością organu prowadzącego szkołę i znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej.
 2. Podręczniki, w tym podręczniki do zajęć edukacyjnych danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego są wypożyczane (użyczane) uczniom szkoły na okres danego roku szkolnego.
 3. Wyposażenia (użyczenia) podręczników dokonuje nauczyciel – bibliotekarz biblioteki szkolnej na podstawie imiennej listy uczniów sporządzonej przez wychowawcę klasy.
 4. Podręczniki na dany rok szkolny są wypożyczane w dniu (dniach) i w godzinach uzgodnionych pomiędzy nauczycielem – bibliotekarzem biblioteki szkolnej a wychowawcą klasy.
 5. Przepis ust.3 stosuje się odpowiednio do zwrotu podręczników.
 6. Podręczniki są wypożyczane uczniom w okresie dwóch tygodni, od dnia rozpoczęcia rocznych zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym. Wypożyczenie podręcznika może nastąpić także w innym terminie, w trakcie danego roku szkolnego.

 

§ 4

Podręczniki podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej w przypadku, gdy uczeń z różnych powodów, zostaje wykreślony z księgi ewidencji uczniów szkoły.

 

§ 5

 1. Po zakończeniu rocznych zajęć dydaktycznych uczniowie zwracają podręczniki do biblioteki szkolnej. Ich zwrot następuje w okresie dwóch tygodni od zakończenia zajęć w danym roku szkolnym. Uczniowie przystępujący do egzaminów klasyfikacyjnych lub poprawkowych zwracają podręcznik nie później niż do końca sierpnia danego roku.
 2. Nadzór nad realizacją zadania, o którym mowa w ust.1, wykonuje nauczyciel wychowawca ucznia oraz nauczyciel – bibliotekarz biblioteki szkolnej.
 3. Podczas dokonywania zwrotu podręcznika do biblioteki szkolnej nauczyciele, o których mowa w ust.2, dokonują oględzin podręcznika i określają stopień jego zużycia.
 4. W przypadku zgubienia podręcznika, znacznego zużycia bądź jego zniszczenia, rodzice są zobowiązani do zwrotu kosztów zakupu nowego podręcznika.

 

§ 6

 1. Uczniowie mają obowiązek używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem, zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny, chronienia go przed zniszczeniem bądź zagubieniem.
 2. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika uczeń lub jego rodzic zobowiązany jest poinformować nauczyciela wychowawcę i nauczyciela – bibliotekarza biblioteki szkolnej.

§7

Zobowiązuje się nauczycieli wychowawców do zapoznania uczniów i ich rodziców z niniejszym regulaminem.

§ 8

 1. Regulamin stosuje się do:

1)      uczniów klas I szkoły podstawowej – w roku szkolnym 2014/2015;

2)      uczniów klas I, II i IV szkoły podstawowej oraz uczniów klas I gimnazjum – w roku szkolnym 2015/2016;

3)      uczniów klas I – V szkoły podstawowej oraz uczniów klas I-II gimnazjum – w roku szkolnym 2016/2017.

 1. Począwszy od roku szkolnego 2017/2018  regulamin stosuje się do wszystkich uczniów szkoły podstawowej oraz wszystkich uczniów gimnazjum.

 

§ 9

Regulamin podlega ogłoszeniu na szkolnej tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły.

 

§ 10

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2015 r.

 

                                                                                                                                  ………………………………….

                                                                                                                                  podpis i pieczęć Dyrektora