Aktualności

Życzenia świąteczne

Wigilijna Święta Noc,

Od opłatka bije blask, ale gdzieś tam ulicami,

Krążą ci, co są dziś sami,

Pusty talerz dostawiamy, może zbłądzą pod nasz dach?

Wigilijna Święta Noc,

Niesie łaskę w każdy dom,

Serca swoje otwieramy

Dla tych, którzy są dziś z nami

I z czułością wspominamy tych,

Co już odeszli stąd.

 

Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia

Będą czasem spokoju i szczęścia, radości przeżywanej w gronie najbliższych

Oraz wytchnienia od codziennych obowiązków.

Niech Nowy Rok 2019 przyniesie wszelką pomyślność i pozwoli na spełnienie najskrytszych marzeń

 

życzy

 

Dyrektor  Ośrodka   Dorota Wiśniewska

Przedświąteczny apel - „Opowieść wigilijna” Charlesa Dickensa

W dniu 21 grudnia  w naszej placówce odbył się apel przedświąteczny, na którym uczniowie Branżowej Szkoły przedstawili „Opowieść wigilijną” Charlesa Dickensa.Po występie obdarowali wszystkich pierniczkami ze świątecznymi życzeniami.

Więcej…

Biblioteka

Historia biblioteki i użyteczne informacje sprawdź TU

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 

8:00 – 13:45

 

 

8:00 – 13:40

 

 

8:00 – 16:50

 

8:00 – 16:55

8:00 – 13:50

 

Regulamin korzystania z darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych

w SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM W BRANIEWIE

 

Podstawa prawna:

art.22ak ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.)

§ 1

W celu zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania podręczników lub materiałów edukacyjnych określa się szczegółowe warunki korzystania z podręczników lub materiałów edukacyjnych przez uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Braniewie.

 

§ 2

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

1)      szkole - należy przez to rozumieć Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy w Braniewie

2)      uczniu – należy przez to rozumieć ucznia realizującego obowiązek szkolny – zapisanego w księdze uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Braniewie

3)      rodzicu ucznia – należy także przez to rozumieć opiekuna prawnego;

4)      podręcznikach – należy przez to rozumieć podręczniki, w tym podręczniki danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego;

5)      organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Braniewie

 

§ 3

 1. Podręczniki, w tym podręczniki do zajęć edukacyjnych danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego są własnością organu prowadzącego szkołę i znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej.
 2. Podręczniki, w tym podręczniki do zajęć edukacyjnych danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego są wypożyczane (użyczane) uczniom szkoły na okres danego roku szkolnego.
 3. Wyposażenia (użyczenia) podręczników dokonuje nauczyciel – bibliotekarz biblioteki szkolnej na podstawie imiennej listy uczniów sporządzonej przez wychowawcę klasy.
 4. Podręczniki na dany rok szkolny są wypożyczane w dniu (dniach) i w godzinach uzgodnionych pomiędzy nauczycielem – bibliotekarzem biblioteki szkolnej a wychowawcą klasy.
 5. Przepis ust.3 stosuje się odpowiednio do zwrotu podręczników.
 6. Podręczniki są wypożyczane uczniom w okresie dwóch tygodni, od dnia rozpoczęcia rocznych zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym. Wypożyczenie podręcznika może nastąpić także w innym terminie, w trakcie danego roku szkolnego.

 

§ 4

Podręczniki podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej w przypadku, gdy uczeń z różnych powodów, zostaje wykreślony z księgi ewidencji uczniów szkoły.

 

§ 5

 1. Po zakończeniu rocznych zajęć dydaktycznych uczniowie zwracają podręczniki do biblioteki szkolnej. Ich zwrot następuje w okresie dwóch tygodni od zakończenia zajęć w danym roku szkolnym. Uczniowie przystępujący do egzaminów klasyfikacyjnych lub poprawkowych zwracają podręcznik nie później niż do końca sierpnia danego roku.
 2. Nadzór nad realizacją zadania, o którym mowa w ust.1, wykonuje nauczyciel wychowawca ucznia oraz nauczyciel – bibliotekarz biblioteki szkolnej.
 3. Podczas dokonywania zwrotu podręcznika do biblioteki szkolnej nauczyciele, o których mowa w ust.2, dokonują oględzin podręcznika i określają stopień jego zużycia.
 4. W przypadku zgubienia podręcznika, znacznego zużycia bądź jego zniszczenia, rodzice są zobowiązani do zwrotu kosztów zakupu nowego podręcznika.

 

§ 6

 1. Uczniowie mają obowiązek używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem, zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny, chronienia go przed zniszczeniem bądź zagubieniem.
 2. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika uczeń lub jego rodzic zobowiązany jest poinformować nauczyciela wychowawcę i nauczyciela – bibliotekarza biblioteki szkolnej.

§7

Zobowiązuje się nauczycieli wychowawców do zapoznania uczniów i ich rodziców z niniejszym regulaminem.

§ 8

 1. Regulamin stosuje się do:

1)      uczniów klas I szkoły podstawowej – w roku szkolnym 2014/2015;

2)      uczniów klas I, II i IV szkoły podstawowej oraz uczniów klas I gimnazjum – w roku szkolnym 2015/2016;

3)      uczniów klas I – V szkoły podstawowej oraz uczniów klas I-II gimnazjum – w roku szkolnym 2016/2017.

 1. Począwszy od roku szkolnego 2017/2018  regulamin stosuje się do wszystkich uczniów szkoły podstawowej oraz wszystkich uczniów gimnazjum.

 

§ 9

Regulamin podlega ogłoszeniu na szkolnej tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły.

 

§ 10

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2015 r.

 

                                                                                                                                  ………………………………….

                                                                                                                                  podpis i pieczęć Dyrektora