Aktualności

28 Rajd Pieszy „Marsz po zdrowie -powitanie wiosny”

W dniu 21.03.2019r.  odbył się XXVIII Rajd Pieszy pod nazwą  „Marsz po Zdrowie” -Powitanie Wiosny.

 

Więcej…

Spotkanie w Miejskiej Bibliotece Publicznej- ,,Przyszła wiosna”

W pierwszym dniu  astronomicznej wiosny  uczniowie klas I-III szkoły podstawowej zrealizowali kolejne zadanie zaplanowane w projekcie edukacyjnym ,,W bajecznym świecie książek".

Więcej…

Szkoły

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Braniewie jest placówką zapewniającą edukację dzieci ze szczególnymi potrzebami rozwojowymi. Ośrodek obejmuje kształceniem, wychowaniem i opieką dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim, wychowanków z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz autyzmem.

Od września 2018 roku w Ośrodku planowane jest utworzenie  klas dla dzieci autystycznych, pełnosprawnych intelektualnie. Oddziały klasowe będą liczyły od 2 do 4 uczniów.

Na każdym etapie istnieje możliwość przedłużenia okresu nauki o jeden rok.

Wychowankowie przyjmowani są do placówki w trakcie całego roku szkolnego na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

W uzasadnionych przypadkach SOSW organizuje dla uczniów posiadających orzeczenie  o potrzebie nauczania indywidualnego – nauczanie indywidualne w miejscu zamieszkania ucznia.

 

Ośrodek zapewnia wychowankom:

-          Opiekę psychologa;

-          Opiekę pedagoga;

-          Opiekę medyczną;

-          Całodobowy pobyt w internacie od poniedziałku do piątku;

-          Różnorodne zajęcia pozalekcyjne;

-          Bezpłatne podręczniki;

-          Możliwość korzystania z biblioteki szkolnej;

-          Pomoc w zorganizowaniu przejazdu dzieci i opiekunów do szkoły;

-          Posiłki w stołówce;

-          Nowocześnie wyposażone sale lekcyjne;

-          Możliwość zaprezentowania swoich osiągnięć w środowisku lokalnym;

-          Preorientację zawodową.

 

 

W ośrodku funkcjonują:

  • Szkoła Podstawowa zapewniająca edukację na poziomie podstawowym w klasach I – VIII, kończąca się sprawdzianem w klasie VIII. Szkoła Podstawowa organizuje zajęcia dydaktyczne zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego. Zajęcia odbywają się w małych, kameralnych zespołach klasowych. W razie potrzeb dodatkową opiekę nad wychowankami sprawuje asystent nauczyciela.

                                                                                                                                                                       Fot. Zajęcia w klasie- Szkoła Podstawowa

 

 

  • Gimnazjum – trzyletnie gimnazjum, kończące się egzaminem w klasie III. W roku szkolnym 2018/19 odbędzie się ostatni nabór do klasy III.

 

  • Branżowa Szkoła I stopnia – trzyletnia szkoła branżowa dla absolwentów gimnazjum i ośmioletniej szkoły podstawowej. Kierunek: pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, kwalifikacja T.01. SOSW zapewnia miejsca zajęć praktycznych w hotelach oraz bezpłatne podręczniki. Uczniowie Szkoły Branżowej uczestniczą w licznych projektach, konkursach, obsługują wiele imprez szkolnych i pozaszkolnych. Po ukończeniu klasy III młodzież zdaje egzamin zawodowy i otrzymuje certyfikat Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży potwierdzający kwalifikacje zawodowe- również w języku angielskim. Państwowy egzamin kończący szkołę daje pełne uprawnienia zawodowe.

          Warunki rekrutacji:

          - podanie o przyjęcie do szkoły z określeniem wybranego zawodu

          - świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoła podstawowa

          - zaświadczenie OKE o zdanym egzaminie

          - orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego

          - zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Fot. Zajęcia praktycznej nauki zawodu- Branżowa Szkoła I stopnia. Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej.

 

 

  • Szkoła Przysposabiająca do Pracy – trzyletnia szkoła ponadgimnazjalna dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu umiarkowanym i znacznym w wieku do 24 lat. Uczniowie w czasie 3 - letniej nauki w PDP wykonują prace z zakresu :

- gospodarstwa domowego,

- prac kulinarnych i cukiernictwa,

- prac biurowych,

- ogrodnictwa,

- wytwarzania przedmiotów dekoracyjnych i pamiątkarskich.

Uczniowie PDP zdobywają wiedzę i umiejętności potrzebne w codziennym funkcjonowaniu takimi jak komunikowanie się, samoobsługa, dbanie o własne zdrowie i bezpieczeństwo, posługiwanie się pieniędzmi.

 

 

 

 

 

                      Fot. Zajęcia w klasie przysposabiającej do pracy