Aktualności

Wycieczka do Stegny 2018

Dnia 13  czerwca 2018 uczniowie klasyi III b  Gim. zt.i I pdp  uczestniczyli w wycieczce do Stegny. Od razu po przyjeździe udali się na pyszne lody, a następnie spacerkiem nad morze. 

 

Więcej…

Powiatowa konferencja: „Kształcenie zawodowe osób niepełnosprawnych intelektualnie”

W dniu 25.05.2018 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Braniewie została zorganizowana konferencja powiatowa „Kształcenie zawodowe osób niepełnosprawnych intelektualnie”.

 

Więcej…

Szkoły

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym prowadzimy kształcenie na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Do szkół przyjmowane są wszystkie dzieci, które posiadają aktualne orzeczenie z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o stopniu niepełnosprawności i potrzebie kształcenia specjalnego, zgodę rodziców na kształcenie w placówce oraz skierowanie ze Starostwa Powiatowego.

Praca pedagogiczna z każdym dzieckiem opiera się na Indywidualnych Programach Edukacyjnych i Edukacyjno-Terapeutycznych. Nauczanym w placówce językiem obcym jest język angielski.

Istnieje możliwość przedłużenia kształcenia na jeden rok na poziomie każdego etapu edukacyjnego w ostatnim roku nauki.
Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim objęci są zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi prowadzonymi przez wykwalifikowaną kadrę placówki.
Zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Braniewie, każdy uczeń objęty jest specjalistycznymi zajęciami rewalidacyjnymi i terapeutycznymi.

Dla uczniów spoza Braniewa placówka oferuje zamieszkanie i wyżywienie dla 80 wychowanków oraz zajęcia dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze w grupach opiekuńczo – wychowawczych (internat) więcej patrz: zakładka "grupy wychowawcze".

 

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym prowadzimy kształcenie na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Do szkół przyjmowane są wszystkie dzieci, które posiadają aktualne orzeczenie z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o stopniu niepełnosprawności i potrzebie kształcenia specjalnego, zgodę rodziców na kształcenie w placówce oraz skierowanie ze Starostwa Powiatowego.

Praca pedagogiczna z każdym dzieckiem opiera się na Indywidualnych Programach Edukacyjnych i Edukacyjno-Terapeutycznych. Nauczanym w placówce językiem obcym jest język angielski.

Istnieje możliwość przedłużenia kształcenia na jeden rok na poziomie każdego etapu edukacyjnego w ostatnim roku nauki.
Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim objęci są zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi prowadzonymi przez wykwalifikowaną kadrę placówki.
Zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Braniewie, każdy uczeń objęty jest specjalistycznymi zajęciami rewalidacyjnymi i terapeutycznymi.

Dla uczniów spoza Braniewa placówka oferuje zamieszkanie i wyżywienie dla 80 wychowanków oraz zajęcia dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze w grupach opiekuńczo – wychowawczych (internat) więcej patrz: zakładka "grupy wychowawcze".

 

Podstawowa

Edukacja w Szkole Podstawowej dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim jest na dwa etapy kształcenia:

 • edukacja wczesnoszkolna (kl. I-III)
 • kształcenie przedmiotowe (kl. IV-VIII)


Nauka w szkole przeznaczonej dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim kończy się egzaminem organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży. Zestawy egzaminów są dostosowane do sprawności intelektualnej uczniów.

 

Edukacja w Szkole Podstawowej dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym obejmuje obowiązkowe zajęcia edukacyjne:

Funkcjonowanie osobiste i społeczne

Zajęcia kształtujące kreatywność

Zajęcia rozwijające komunikowanie się

Wychowanie fizyczne


Zespoły terapeutyczne to oddziały przeznaczone dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, pracują w oparciu podstawę programową kształcenia ogólnego z 2017 roku i Indywidualne Programu Edukacyjno-Terapeutyczne opracowane przez specjalistów na podstawie diagnozy i oceny aktualnego funkcjonowania psychofizycznego dziecka.

 

Gimnazjum

Nauka w gimnazjum obejmuje trzyletni okres kształcenia, w którym stosuje się nauczanie przedmiotowe. Realizowana jest podstawa programowa kształcenia ogólnego. Uczniowie niepełnosprawni intelektualnie w stopniu lekkim kończący szkołę przystępują do egzaminu gimnazjalnego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży.

Kształcenie w gimnazjum dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym odbywa się w trzyletnim cyklu nauczania przedmiotowego. Nauka odbywa się w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego oraz Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne, które opracowane są indywidualnie dla każdego ucznia przez specjalistów na podstawie diagnozy i oceny aktualnego funkcjonowania psychofizycznego dziecka.

 

Zawodowa

Szkoła kształci młodzież w trzyletnim cyklu nauczania na dwóch kierunkach:

 • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
 • zbrojarz – betoniarz


Uczniowie kończący naukę mogą uzyskać następujące certyfikaty:

 • świadectwo ukończenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej,
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe (po zdaniu egzaminu zawodowego).


Warunki rekrutacji:

 • podanie o przyjęcie do szkoły z określeniem wybranego zawodu
 • świadectwo ukończenia gimnazjum
 • zaświadczenie OKE o zdanym egzaminie
 • orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie

 

Przysposabiająca do Pracy

Szkoła Przysposabiająca do Pracy przeznaczona jest dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z zaburzeniami sprzężonymi. Nauka w szkole trwa trzy lata i obejmuje:

 • kształcenie ogólne umożliwiające utrwalenie i poszerzenie zakresu posiadanej wiedzy i nabywanie nowych umiejętności w ramach zajęć z funkcjonowania osobistego i społecznego oraz zajęć rozwijających zainteresowania sportowe i kreatywność.
 • przysposobienie do pracy rozumiane jako kształtowanie właściwych postaw wobec pracy, przyswajanie podstawowej wiedzy o pracy, uczenie się wykonywania różnych zajęć, w tym porządkowych i pomocniczych. Uczniowie między innymi poznają tajniki pracy ogrodniczej oraz uczą się szeroko rozumianej obsługi gospodarstwa domowego.