Aktualności

Życzenia świąteczne

Wigilijna Święta Noc,

Od opłatka bije blask, ale gdzieś tam ulicami,

Krążą ci, co są dziś sami,

Pusty talerz dostawiamy, może zbłądzą pod nasz dach?

Wigilijna Święta Noc,

Niesie łaskę w każdy dom,

Serca swoje otwieramy

Dla tych, którzy są dziś z nami

I z czułością wspominamy tych,

Co już odeszli stąd.

 

Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia

Będą czasem spokoju i szczęścia, radości przeżywanej w gronie najbliższych

Oraz wytchnienia od codziennych obowiązków.

Niech Nowy Rok 2019 przyniesie wszelką pomyślność i pozwoli na spełnienie najskrytszych marzeń

 

życzy

 

Dyrektor  Ośrodka   Dorota Wiśniewska

Przedświąteczny apel - „Opowieść wigilijna” Charlesa Dickensa

W dniu 21 grudnia  w naszej placówce odbył się apel przedświąteczny, na którym uczniowie Branżowej Szkoły przedstawili „Opowieść wigilijną” Charlesa Dickensa.Po występie obdarowali wszystkich pierniczkami ze świątecznymi życzeniami.

Więcej…

Szkoły

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Braniewie jest placówką zapewniającą edukację dzieci ze szczególnymi potrzebami rozwojowymi. Ośrodek obejmuje kształceniem, wychowaniem i opieką dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim, wychowanków z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz autyzmem.

Od września 2018 roku w Ośrodku planowane jest utworzenie  klas dla dzieci autystycznych, pełnosprawnych intelektualnie. Oddziały klasowe będą liczyły od 2 do 4 uczniów.

Na każdym etapie istnieje możliwość przedłużenia okresu nauki o jeden rok.

Wychowankowie przyjmowani są do placówki w trakcie całego roku szkolnego na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

W uzasadnionych przypadkach SOSW organizuje dla uczniów posiadających orzeczenie  o potrzebie nauczania indywidualnego – nauczanie indywidualne w miejscu zamieszkania ucznia.

 

Ośrodek zapewnia wychowankom:

-          Opiekę psychologa;

-          Opiekę pedagoga;

-          Opiekę medyczną;

-          Całodobowy pobyt w internacie od poniedziałku do piątku;

-          Różnorodne zajęcia pozalekcyjne;

-          Bezpłatne podręczniki;

-          Możliwość korzystania z biblioteki szkolnej;

-          Pomoc w zorganizowaniu przejazdu dzieci i opiekunów do szkoły;

-          Posiłki w stołówce;

-          Nowocześnie wyposażone sale lekcyjne;

-          Możliwość zaprezentowania swoich osiągnięć w środowisku lokalnym;

-          Preorientację zawodową.

 

 

W ośrodku funkcjonują:

  • Szkoła Podstawowa zapewniająca edukację na poziomie podstawowym w klasach I – VIII, kończąca się sprawdzianem w klasie VIII. Szkoła Podstawowa organizuje zajęcia dydaktyczne zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego. Zajęcia odbywają się w małych, kameralnych zespołach klasowych. W razie potrzeb dodatkową opiekę nad wychowankami sprawuje asystent nauczyciela.

                                                                                                                                                                       Fot. Zajęcia w klasie- Szkoła Podstawowa

 

 

  • Gimnazjum – trzyletnie gimnazjum, kończące się egzaminem w klasie III. W roku szkolnym 2018/19 odbędzie się ostatni nabór do klasy III.

 

  • Branżowa Szkoła I stopnia – trzyletnia szkoła branżowa dla absolwentów gimnazjum i ośmioletniej szkoły podstawowej. Kierunek: pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, kwalifikacja T.01. SOSW zapewnia miejsca zajęć praktycznych w hotelach oraz bezpłatne podręczniki. Uczniowie Szkoły Branżowej uczestniczą w licznych projektach, konkursach, obsługują wiele imprez szkolnych i pozaszkolnych. Po ukończeniu klasy III młodzież zdaje egzamin zawodowy i otrzymuje certyfikat Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży potwierdzający kwalifikacje zawodowe- również w języku angielskim. Państwowy egzamin kończący szkołę daje pełne uprawnienia zawodowe.

          Warunki rekrutacji:

          - podanie o przyjęcie do szkoły z określeniem wybranego zawodu

          - świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoła podstawowa

          - zaświadczenie OKE o zdanym egzaminie

          - orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego

          - zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Fot. Zajęcia praktycznej nauki zawodu- Branżowa Szkoła I stopnia. Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej.

 

 

  • Szkoła Przysposabiająca do Pracy – trzyletnia szkoła ponadgimnazjalna dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu umiarkowanym i znacznym w wieku do 24 lat. Uczniowie w czasie 3 - letniej nauki w PDP wykonują prace z zakresu :

- gospodarstwa domowego,

- prac kulinarnych i cukiernictwa,

- prac biurowych,

- ogrodnictwa,

- wytwarzania przedmiotów dekoracyjnych i pamiątkarskich.

Uczniowie PDP zdobywają wiedzę i umiejętności potrzebne w codziennym funkcjonowaniu takimi jak komunikowanie się, samoobsługa, dbanie o własne zdrowie i bezpieczeństwo, posługiwanie się pieniędzmi.

 

 

 

 

 

                      Fot. Zajęcia w klasie przysposabiającej do pracy