Aktualności

Życzenia świąteczne

Wigilijna Święta Noc,

Od opłatka bije blask, ale gdzieś tam ulicami,

Krążą ci, co są dziś sami,

Pusty talerz dostawiamy, może zbłądzą pod nasz dach?

Wigilijna Święta Noc,

Niesie łaskę w każdy dom,

Serca swoje otwieramy

Dla tych, którzy są dziś z nami

I z czułością wspominamy tych,

Co już odeszli stąd.

 

Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia

Będą czasem spokoju i szczęścia, radości przeżywanej w gronie najbliższych

Oraz wytchnienia od codziennych obowiązków.

Niech Nowy Rok 2019 przyniesie wszelką pomyślność i pozwoli na spełnienie najskrytszych marzeń

 

życzy

 

Dyrektor  Ośrodka   Dorota Wiśniewska

Przedświąteczny apel - „Opowieść wigilijna” Charlesa Dickensa

W dniu 21 grudnia  w naszej placówce odbył się apel przedświąteczny, na którym uczniowie Branżowej Szkoły przedstawili „Opowieść wigilijną” Charlesa Dickensa.Po występie obdarowali wszystkich pierniczkami ze świątecznymi życzeniami.

Więcej…

Wolny od uzależnień

 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

Wolny od uzależnień. Stop dopalaczom.

 

Zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w dniu 11 września 2015r.

Podstawą prawną szkolnego programu profilaktycznego obowiązującego w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Braniewie jest:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem.
  • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r.
  • Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005r.
  • Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 9 listopada 1995 r. z późn. zm.

 

CEL SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

,,Profilaktyka w szkole to proces wspomagania ucznia w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczanie i likwidowanie czynników, które zaburzają prawidłowy rozwój i dezorganizują zdrowe życie.

 

CELE GŁÓWNE:

1.    Zapobiegnie negatywnym zjawiskom (narkomania/ dopalacze, kradzieże, wagary, korupcja, palenie tytoniu).

2.    Kształtowanie systemu wartości.

3.    Rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresujących (asertywność, empatia), panowanie nad emocjami.

4.    Stworzenie atmosfery zaufania i bezpieczeństwa.

5.    Przeciwdziałanie agresji/ przemocy i umiejętność rozwiązywania konfliktów.

6.    Promowanie zdrowego stylu życia.

7.    Media w naszym życiu.

8.    Informowanie nauczycieli i rodziców o zagrożeniach i sposobach zapobiegania.

9.    Reagowanie na bieżące wydarzenia, zgodnie z procedurami postępowania w sytuacjach kryzysowych w szkole.

 

REALIZATORZY PROGRAMU:

wychowawcy klas

pedagog szkolny

psycholog szkolny

pielęgniarka szkolna

zespoły wychowawczy

realizatorzy programu

rodzice

dyrekcja

 

SPOSÓB REALIZACJI:

zajęcia integracyjne

zajęcia warsztatowe

projekcje filmów

zebrania z rodzicami

apele szkolne

pogadanki w klasach

gazetki szkolne

rozmowy indywidualne wynikające z aktualnych potrzeb

organizowanie spotkań z: policjantem, lekarzem, psychologiem

działalność specjalistycznego zespołu ds. profilaktyki

 

OCZEKIWANIA PO REALIZACJI SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI:

wzrost świadomości uczniów i rodziców, na temat skutków używania różnych środków odurzających

rozumienie wpływu środków odurzających na aktywność człowieka (nauka, sport itd.)

poznanie prawnych, społecznych i ekonomicznych skutków używania środków odurzających

zwiększenie poczucia własnej wartości ucznia i poprawa samooceny

uczeń ma poczucie bezpieczeństwa

podniesienie kultury słowa wśród uczniów

zmniejszenie zachować agresywnych

wzrost odporności na stres w sytuacjach trudnych

zrozumienie znaczenia wpływu mediów na życie człowieka

 

SPRZYMIERZEŃCY W REALIZACJI PROGRAMU:

GKRPAiP

Policja

Poradnia Psychologiczno -  Pedagogiczna w Działdowie

Rada Rodziców

Nauczyciele

Władze Samorządowe

 

Program profilaktyki będzie podlegał ewentualnemu uzupełnieniu po konsultacjach z dyrekcją, radą pedagogiczną i rodzicami.

 

Lp.

Tematyka

Sposób realizacji

Odpowiedzialni

Termin

1.

Pogłębienie wiedzy uczniów na temat środków uzależniających (alkohol, papierosy, narkotyki, dopalacze)

- organizowanie zajęć edukacyjnych na temat uzależnień od alkoholu, tytoniu, narkotyków / dopalaczy,

- projekcje filmów, dyskusje, rozmowy,

- gazetki, apele szkolne i inne imprezy.

- nauczyciele, wychowawcy, pedagog, specjaliści, pielęgniarka, policja

cały rok szkolny

2.

Kształtowanie systemu wartości

- organizowanie ważnych świąt w szkole,

- promowanie uczniów osiągających sukcesy w nauce,

- wręczanie listów pochwalnych rodzicom wzorowych uczniów,

- zajęcia warsztatowe, rozmowy indywidualne

- zajęcia integracyjne

- dyrektor, wychowawcy, katecheta

listopad, cały rok szkolny

3.

Rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresujących (asertywność, empatia), panowanie nad emocjami.

- spotkania z pedagogiem, psychologiem

- organizowanie zajęć z psychologiem  na temat. stresu

- na godzinach wychowawczych , projekcje filmów, wskazywanie prawidłowych wzorców.

- pedagog, psycholog, wychowawcy

cały rok szkolny

4.

Stworzenie atmosfery zaufania i bezpieczeństwa.

- przeprowadzenie ankiet diagnostycznych, dyskusje, pogadanki,monitoring

- zespół ds. profilaktyki,

- policjant i sanepid

październik

wrzesień

 

5.

Promowanie zdrowego stylu życia.

 

- organizowanie zawodów sportowych,

- udział w wycieczkach szkolnych,

- organizowanie zajęć nt. zdrowego odżywania się,

- spotkania z pielęgniarką szkolną

- dyrekcja, wychowawcy, nauczyciele wychowania fizycznego, pielęgniarka szkolna

Rajd po zdrowie, Tato, mamo baw się z nami

6.

Informowanie nauczycieli i rodziców o zagrożeniach i sposobach zapobiegania.

 

- na zebraniach, organizowanie prelekcji z udziałem np. przedstawiciela: policji, poradni psychologiczno – pedagogicznej, rozmowy indywidualne, korzystanie z literatury fachowej, szkolenia

- dyrekcja, wychowawcy, pedagog szkolny,

Zgodnie z planem dydaktyczno – wychowawczym szkoły i pedagoga szkolnego.

7.

Reagowanie na bieżące wydarzenia.

 

- rozmowa z wychowawcą i pedagogiem, powiadomienie rodziców, rozmowa w obecności dyrektora, w przypadku ucznia uzależnionego kierowanie do specjalisty, w przypadku niewłaściwych zachowań np. stosowanie przemocy, kradzieży współpraca z policją, sądem.

- wychowawca, pedagog szkolny, dyrekcja.

Cały rok w zależności od potrzeb.

 

Ewaluacja programu:

Obserwacja, rozmowy, wywiady ankiety przeprowadzone wśród uczniów.

W ramach programu profilaktycznego mogą być organizowane zajęcia wychowawcze dotyczące:

1.   Przyczyn uzależnień

2.   Przemocy i agresji

3.   Sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach

4.   Jak postrzegam siebie (próba samooceny)

5.   Integracja zespołów klasowych

6.   Emocje – jak nad nimi panować

7.   Prawdy i mity o dopalaczach

8.   Co jest zdrowe a co szkodzi mojemu zdrowiu

9.   Jak mówić NIE

10.  Zagrożenia dla zdrowia wynikające z picia alkoholu, palenia papierosów, zażywania narkotyków i dopalaczy

11.  Gdzie szukać pomocy

12.  Stop przemocy – w jaki sposób ja mogę się jej przeciwstawić

13.  Udział w imprezach promujących zdrowie i trzeźwość (np. przedstawienia, konkursy plastyczne)

 

Opracował zespół:

Halina Frączek

Sylwia Gniadek

Joanna Strzałkowska