Aktualności

Wycieczka do Stegny 2018

Dnia 13  czerwca 2018 uczniowie klasyi III b  Gim. zt.i I pdp  uczestniczyli w wycieczce do Stegny. Od razu po przyjeździe udali się na pyszne lody, a następnie spacerkiem nad morze. 

 

Więcej…

Powiatowa konferencja: „Kształcenie zawodowe osób niepełnosprawnych intelektualnie”

W dniu 25.05.2018 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Braniewie została zorganizowana konferencja powiatowa „Kształcenie zawodowe osób niepełnosprawnych intelektualnie”.

 

Więcej…

Rewalidacja

Ramowe plany nauczania obowiązujące w Ośrodku przewidują dla każdego oddziału klasowego po 10 godzin zajęć rewalidacyjnych. Nasi podopieczni uczestniczą w różnego rodzaju zajęciach rewalidacyjnych. Zapewniamy rewalidację indywidualną i w małych grupach. Wysoko wykwalifikowani terapeuci prowadzą wymienione poniżej zajęcia terapeutyczne.

 

Hipoterapia – stanowi jedną z form rehabilitacji wieloprofilowej, której celem jest poprawa funkcjonowania w sferach fizycznej, emocjonalnej, poznawczej i społecznej. Obecność konia jako współterapeuty oraz wykorzystanie jego specyficznych właściwości sprawia, że jest to wyjątkowa i niepowtarzalna metoda terapeutyczna przynosząca wymierne efekty przy systematycznej pracy. Hipoterapia realizowana jest przez wykwalifikowanego terapeutę i we współpracy ze specjalistami prowadzącymi danego pacjenta. W hipoterapii elementy lecznicze, edukacyjne, wychowawcze, rekreacyjne i sportowe wzajemnie się przenikają.
Formą zajęć hipoterapeutycznych może być:

  • terapia ruchem konia,
  • terapia kontaktem z koniem,
  • fizjoterapia na koniu,
  • jazda konna dla osób niepełnosprawnych,
  • psychopedagogiczna jazda konna.

 

Kynoterapia – jest to metoda pracy stosowana w edukacji i rehabilitacji, w której odpowiednio wyselekcjonowany i wyszkolony pies terapeutyczny wspomaga wieloprofilowe usprawnianie zaburzonych funkcji u dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, a także motywuje ich do pracy. Kynoterapia umożliwia rehabilitację zaburzeń sfery psychicznej, sfery fizycznej, sfery intelektualnej oraz sfery społecznej.

Celem głównym tych zajęć jest dostarczenie ich uczestnikom pozytywnego ładunku emocjonalnego i satysfakcji z obcowania z psem. Ponadto zajęcia mają służyć przełamywaniu lęków, stymulacji wszechstronnego rozwoju, ćwiczeniu koncentracji uwagi, usprawnieniu sfery intelektualnej i poznawczej, pobudzaniu aktywności i doskonaleniu sprawności ruchowej oraz rozszerzaniu wiedzy ogólnej dzieci na temat zachowań psów, ich pielęgnacji i bezpiecznego kontaktu z psami.

W naszym Ośrodku zajęcia z kynoterapii są prowadzone z psem rasy golden retriever w formie spotkań, edukacji i terapii z psem. Ofertę zajęć z kynoterapii kierujemy do  wszystkich chętnych dzieci z zaburzeniami i niepełnosprawnościami takimi jak: mózgowe porażenie dziecięce, autyzm, nerwice, ADHD, zespół Downa, wady postawy, zaburzenia nastroju, niedowład kończyn, zaburzenia lękowe, trudności w szkole, zaburzenia mowy i wzroku.

 

Terapia pedagogiczna – to specjalistyczne działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania. Zaburzenia te koryguje się poprzez odpowiednie oddziaływania specjalistyczne o charakterze psychologiczno – pedagogicznym. Celem terapii pedagogicznej jest stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych, wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów, eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji.

 

Usprawnianie zaburzonych funkcji psychomotorycznych – to zajęcia dla wychowanków z wielorakimi deficytami rozwojowymi, takimi jak: zaburzona analiza i synteza wzrokowa oraz słuchowa, zaburzona orientacja w schemacie ciała i przestrzeni. Do najważniejszych celów pracy terapeutycznej podczas tych zajęć należy zaliczyć: rozwijanie funkcji poznawczych takich jak myślenie, pamięć czy koncentracja uwagi, wzbogacanie zasobu słownictwa, usprawnienie percepcji słuchowej, wzrokowej i koordynacji wzrokowo- ruchowej, wspomaganie rozwoju emocjonalnego i ruchowego. Podczas zajęć dzieci zaburzone psychoruchowo realizują cele terapeutyczne poprzez zabawę, ćwiczenia ruchowe, manualne i polisensoryczne poznawanie świata.

 

Stymulacja audio-psycho-lingwistyczna metodą Tomatisa – to terapia polegająca na słuchaniu odpowiednio przygotowanego materiału dźwiękowego przez specjalne słuchawki, gdzie dźwięki podawane są drogą powietrzną oraz kostną. Metodę Tomatisa stosuje się w pracy z dziećmi w sytuacjach: zaburzenia mowy (jąkanie, opóźniony rozwój mowy, wady wymowy), zaburzenia głosu (np. chrypki dziecięce będące rezultatem nadużywania głosu przez dziecko), dysleksji, a także w przypadku trudności szkolnych i zaburzeń koncentracji.

 

Poprawianie wad wymowy – to zajęcia, których podstawowym celem jest kształtowanie i doskonalenie mowy właściwej oraz usuwanie jej wad i zaburzeń. Ośrodek, jako jeden z nielicznych, posiada odpowiedni sprzęt do prowadzenia takich zajęć.

 

Biblioterapia – to terapia wykorzystująca książki, której celem jest rozbudzanie zainteresowań tekstem, kształtowanie empatii i wrażliwości, rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia, przedstawienie czytania jako formy miłego spędzania czasu wolnego, przedstawienie książki jako źródła wiedzy, rozbudzania wyobraźni podczas czytania, rozwijanie aktywności twórczej uczniów, uaktywnienie dziecka w grupie rówieśniczej, wywoływanie przyjemnych skojarzeń związanych z procesem czytania, tworzenie klimatu bezpieczeństwa i zaufania w grupie.

 

Terapia metodą EEG Biofeedback – to zajęcia służące polepszeniu funkcji poznawczych i stymulacji neuroplastyczności mózgu. Metoda ta zwiększa występowanie pożądanych i hamuje występowanie niepożądanych fal mózgu. Treningi prowadzą stopniowo do harmonizacji i większej stabilizacji czynności mózgu.

 

Gimnastyka korekcyjna – to ćwiczenia gimnastyczne, których celem jest korygowanie i eliminowanie wad postawy.

 

Usprawnianie ruchowe – to zajęcia, które umożliwiają uczniom rozwijanie swoich zainteresowań sportowych, wzmacnianie kondycji fizycznej organizmu, odporności i wytrzymałości. Dzięki systematycznym treningom wychowankowie biorą udział w zawodach sportowych odnosząc wiele sukcesów.

 

Usprawnianie manualne – to zajęcia na których nasi wychowankowie mogą obcować ze sztuką i samodzielne tworzyć prace plastyczne. Pozwala to uczestnikom odreagować trudne sytuacje, złagodzić przykre doznania. Prace wychowanków są prezentowane na wernisażach, wystawach i konkursach. Stanowią one również nieodłączny element dekoracji Ośrodka.

 

Alternatywne metody porozumiewania się – to zajęcia, podczas których wychowankowie poznają korzyści, jakie daje umiejętność pracy z komputerem, uczą się wyszukiwania nowych informacji i wykorzystania ich w praktyce, a także poznają nowoczesne metody komunikacji cieszą się dużym zainteresowaniem. Wychowankowie Ośrodka korzystają z pracowni komputerowej i stałego dostępu do Internetu.

 

Teatroterapia – to zajęcia, podczas których wychowankowie przygotowują i prezentują przedstawienia teatralne. Praca tą metodą pozwala na całościowe i wszechstronne rozwijanie osobowości oraz doskonalenia komunikacji interpersonalnej. W ramach zajęć dramatoterapii działa nasz teatrzyk \\\"Supełek\\\".

 

Muzykoterapia – to metoda rewalidacji zaburzonych funkcji psychomotorycznych i zaburzeń emocjonalnych poprzez zajęcia warsztatowe i relaksacyjne z muzyką. Celem zajęć jest stymulowanie rozwoju motorycznego dziecka, rozwoju jego mowy, usprawnianie koordynacji wzrokowo- ruchowej i słuchowej oraz poprawa samopoczucia uczestników. Treści zajęć realizowane są poprzez śpiew, recytację tekstów, grę na instrumentach poznawanie zjawisk akustycznych, tworzenie akompaniamentu do zabaw i piosenek.

 

Ergoterapia – terapia pracą, poprzez zajęcia manualne, jest to jedna z form terapii zajęciowej. Terapia aktywnością, polegająca na wykonywaniu różnej formy pracy i rekreacji.
Zadaniem ergoterapii jest usprawnianie ruchowe polegające na wykonywaniu szeregu czynności manipulacyjnych, czasami przy użyciu przedmiotów, narzędzi. Dzięki zaangażowaniu emocjonalnemu wychowanek może rozwijać swoje zainteresowania, a niekiedy motywację do aktywności społecznej, zawodowej, rozwoju osobistego.
Metody ergoterapii: dziewiarstwo. hafciarstwo, tkactwo, krawiectwo, kaletnictwo, metaloplastyka, stolarstwo, ogrodnictwo, wikliniarstwo, garncarstwo i ceramika.
Cel główny: wzbudzanie emocji wywierających korzystny wpływ na zaspakajanie potrzeb oraz przejawiane przez niego formy aktywności.

 

Socjoterapia – to pośrednia forma pomocy, mieszczącą się pomiędzy psychoterapią a psychoedukacją, adresowaną zwykle do dzieci z zachowaniami problemowymi. Pomoc ta ma formę ustrukturalizowanych spotkań grupowych, które służą realizacji celów terapeutycznych, edukacyjnych i rozwojowych. Na cele terapeutyczne składa się odreagowanie emocjonalne, przeżycie korektywnych doświadczeń i uczenie się nowych, korzystniejszych dla podmiotu zachowań.

 

Terapia Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne – to metoda, której głównym założeniem jest wykorzystanie ruchu jako narzędzia wspomagającego prawidłowy rozwój psychoruchowy dzieci. Celem metody jest wspomaganie prawidłowego rozwoju dziecka i korekcja występujących u niego zaburzeń rozwojowych. Dzięki metodzie dziecko poprawia świadomość własnego ciała i swoje funkcjonowanie w przestrzeni oraz uczy się dzielenia tej przestrzeni z innymi ludźmi.

 

Hortikuloterapia

 

Arteterapia – celem zajęć jest stymulowanie i pobudzanie wszechstronnego rozwoju, stwarzanie możliwości własnych wypowiedzi za pomocą różnych środków artystycznych, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych, poznawanie różnorodnych form wypowiedzi poprzez warsztat plastyczny, doskonalenie kontroli nad własnymi ruchami, poznawanie nowych sposobów widzenia i interpretowania różnych zjawisk pojawiających się w świecie dziecka obcującego ze sztuką. Arteterapia skierowana jest również na rozładowanie negatywnych napięć, emocji i agresji, osiąganie stanu wyciszenia, radości, rozluźnienia, wewnętrznego spokoju, wyzwolenie energii życiowej, odreagowania wewnętrznych napięć, relaksowanie.
Zajęcia ukierunkowane są także na zaspakajanie potrzeby odnoszenia sukcesów, rozwijanie sprawności manualnej, doskonalenie kontroli nad własnymi ruchami, wzbogacanie osobowości ucznia, podnoszenie poziomu samoakceptacji, eliminowanie i łagodzenie przejawów zaburzeń w zachowaniu, wzbudzanie emocji wywierających korzystny wpływ na zaspakajanie potrzeb oraz przejawianie różnych form aktywności.

 

Terapia polisensoryczna

 

Masaż Shantali Special Care

 

Terapia z dzieckiem autystycznym