Aktualności

Pomagamy zwierzętom c.d

16 października 2018 r. uczniowie z  klas I- III SP a, I- II SP ZT, III a Gim. ZT i III Gim. ZT w ramach projektu edukacyjnego „Zwierzęta czują- pomoc czworonogom w przetrwaniu zimnych dni” wybrali się do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Elblągu, aby przekazać zebraną karmę i akcesoria dla psów i kotów.

 

Więcej…

Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej

 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej uczniowie po kierunkiem nauczycieli: Alicji Solińskiej, Moniki Kołdziejczak, Katarzyny Wnorowskiej-Pietrzak, Katarzyny Brewczak, Aleksandry Orysiak  przygotowali przedstawienie  pt. „Czerwony Kapturek”.

Więcej…

Zdrowy styl życia

                              PROGRAM   PROZDROWOTNY

                                      

              „Zdrowy styl życia”

 

Zatwierdzony do realizacji na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia 14.09.2017

 

                        

Cel główny programu

Propagowanie aktywnego ruchowo i zdrowego stylu życia.

 

 

Cele szczegółowe:

 • kształtowanie nawyków zdrowego stylu życia,
 • wskazanie skutków zdrowotnych nieprawidłowego odżywiania,
 • wyrobienie umiejętności właściwego spędzania czasu wolnego, w szczególności na świeżym powietrzu,
 • wyrobienie nawyków utrzymania prawidłowej postawy ciała,
 • kształcenie  umiejętności rozróżniania dobra od zła,
 • kształtowanie poczucia bezpieczeństwa i troski o życie i zdrowie własne oraz innych,
 • ukazanie pozytywnych stron koleżeństwa i przyjaźni,
 • rozwijanie  nawyków higienicznych,
 • wdrażanie do przestrzegania  zasad bezpiecznego poruszania się po drogach i w terenie naturalnym,
 • rozbudzenie świadomości wśród uczniów, że sami wpływają na stan swojego zdrowia.
 • uświadomienie uczniom, że aktywność ruchowa jest podstawową formą zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego,
 • rozwijanie umiejętności uczciwej rywalizacji.
 • wyrobienie umiejętności w rozpoznawaniu zachowań zagrażających naszemu zdrowiu,
 • ukazanie negatywnych stron agresji i przemocy,

 

Zadania szkoły

 • stwarzanie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zachowaniu zdrowia,
 • zagwarantowanie bezpiecznych warunków do nauki i wypoczynku,
 • organizowanie dodatkowych zajęć ruchowych: gimnastyki korekcyjnej , rehabilitacji,
 • prowadzenie  stałej i systematycznej współpracy ze szkolną służbą zdrowia oraz rodzicami,
 • otoczenie szczególną opieką dzieci z różnymi deficytami rozwojowymi: mało sprawne ruchowo, zamknięte w sobie i nieśmiałe, z wadami postawy.
 • stwarzanie warunków do rozwijania zainteresowań szeroko pojętą aktywnością ruchową, w szczególności zaś na świeżym powietrzu,

 

Treści programowe

 

Lp.

Dział tematyczny
Zagadnienia
Spodziewane efekty

Odpowiedzialni

1.

Higiena osobista  i porządek wokół nas.   

 1. Przybory toaletowe

      moimi przyjaciółmi

 1. Nie dajmy się     

      próchnicy.

 1. Bród sprzymierzeńcem chorób..
 2. Dbamy  porządek w swoim pokoju, klasie, na biurku, w tornistrze
 3. Zdrowe nogi w czystych butach.
 4. Odzyskujemy siły w czasie snu.
 5. Dbamy o oczy za młodu.
 6. Chcemy oddychać świeżym powietrzem.
 7. Różna pogoda – różny ubiór.

 

Uczeń:

 • stosuje codzienną toaletę,
 • rozumie znaczenie zdrowych zębów,
 • wymienia środki czystości,
 • pamięta o myciu rąk przed każdym posiłkiem,
 • dba o  porządek wokół siebie,
 • pamięta o codziennej zmianie  bielizny, skarpet, odzieży i obuwia,
 • dba o higienę stóp,
 • rozumie znaczenie zmiany obuwia,
 • dba o odpowiednie oświetlenie w swoim pokoju,
 • pamięta o wietrzeniu pokoju codziennie,
 • potrafi dostosować odpowiedni ubiór do aktualnej  pogody,
 • nauczyciele klasy I pdp                    i III b gim. zt
 • rodzice,
 • pielęgniarka
 
 • nauczyciele klasy Ipdp                    i III b gim. zt
 • rodzice,
pielęgniarka

2.

Ruch najlepszym sposobem  na zdrowie.

 1. Uczmy się odpoczywać czynnie. Rozumienie pojęcia wypoczynku czynnego i biernego.
 2. Spacery i wędrówki dobre na wszystko.

Uczeń:

 • Jest zadowolony z

przebywania na świeżym powietrzu,

 

 

 • nauczyciele

klasy I pdp                   i III b gim. zt

 • nauczyciel

w-f

 

 

 1. Wędrujemy na spacery.
 2. Zliczamy kilometry, które przejdziemy w trakcie roku szkolnego.
 3. Pokonujemy naturalne przeszkody terenowe.
 4. Uczestniczymy w spacerach także w miesiącach zimowych.
 5. Uczęszczamy na gimnastykę korekcyjną( uczniowie z zaleceniem)
 6. Dbamy o prawidłową postawę ciała.
 7. Potrafię bawić się sam oraz w grupie.
 • odczuwa potrzebę ruchu i zdrowej , uczciwej rywalizacji z innymi,
 • potrafi podać różnicę pomiędzy wypoczynkiem czynnym a biernym,
 • stasuje zasady bezpieczeństwa podczas spacerów
 • dostrzega piękno najbliższej okolicy,
 • chętnie wędruje, spaceruje po terenie naturalnym,
 • przyjmuje prawidłową postawę podczas siedzenia w ławce,
 • uczestniczy w zajęciach gimnastyki korekcyjnej,
 • wie jak nosić plecak aby mieć prosty kręgosłup,
 • zachęca do wspólnego uczestnictwa w aktywności ruchowej własne rodzeństwo i rodziców.
 • prowadzący gimnastykę korekcyjną,
 • rodzice.
 • prowadzący gimnastykę korekcyjną,
rodzice.

 3.

Zdrowe odżywianie.

 1. Czy wszystkie produkty są zdrowe dla naszego organizmu ?
 2. Spożywamy drugie śniadanie w szkole.
 3. Jemy owoce i warzywa.
 4. Higiena przygotowywania i spożywania posiłków.
 5. Układamy zdrowy jadłospis.
 6. Zdrowe i niezdrowe napoje.

 

Uczeń:

 • przestrzega higieny i estetyki przygotowywania i spożywania posiłków,
 • rozumie znaczenie warzyw i owoców dla naszego zdrowia,
 • rozumie konieczność spożywania drugiego śniadania,
 • potrafi z pomocą ułożyć jadłospis,
 • zna napoje zdrowe i niezdrowe.
 • nauczyciele klasy I pdp                    i III b gim. zt.
 • rodzice,
 • pielęgniarka szkolna.
 • nauczyciele klasy Ipdp                    i III b gim. zt.
 • rodzice,
pielęgniarka szkolna.

4.

Nasze bezpieczeństwo.

 1. Bezpieczeństwo podczas drogi do szkoły i ze szkoły.
 2. Jestem bezpiecznym użytkownikiem drogi.
 3. Bezpieczny pobyt w szkole.
 4.  Czy można ufać nieznajomym ?
 5. Korzystamy bezpiecznie z urządzeń znajdujących się w domu.
 6. Sytuacja  zagrożenia  -gdzie szukać pomocy ?
 7. Co należy zrobić w czasie alarmu w szkole?      

Uczeń:

 • jest bezpiecznym

użytkownikiem drogi,

 • zna podstawowe przepisy ruchu drogowego,
 • przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i w domu
 • potrafi bezpiecznie korzystać z urządzeń domowych,
 • unika kontaktów z nieznajomymi,
 • wie do kogo się zwrócić w przypadku poczucia zagrożenia,
 • wie jak należy postępować w przypadku ogłoszenia w szkole alarmu

 

 • nauczyciel klasy Ipdp                    i III b gim. zt.
 • policjant,
 • rodzice.

 5.

 Życie rodzinne.

 1. Współpraca i pomoc w rodzinie.
 2. Spędzamy czas wolny z rodziną.
 3. Moja rodzina jest zdrowa i bezpieczna.
 4. Moje obowiązki wobec rodziny.

 

 

Uczeń:

 • pomaga innym członkom rodziny,
 • pamięta o ważnych wydarzeniach rodzinnych,
 • chętnie spędza czas wolny z rodziną,
 • darzy miłością i szacunkiem całą rodzinę.
 • zna swoje obowiązki w rodzinie,
 • nauczyciel

klasy I pdp                    i III b gim. zt.

 • katecheta,
 • rodzice

 6.

Moje zdrowie psychiczne.

 1. Potrafię rozmawiać z innymi w klasie.
 2. Wiem, jakie programy oglądać w telewizji .
 3. Umiem  zdrowo zaplanować sobie dzień.
 4. Strach  złym  doradcą.
 5. Moje wady i zalety.
 6. Uczę się panować nad sobą.

 

Uczeń:

 • potrafi porozumieć się z innymi uczniami w klasie,
 • ogląda tylko właściwe programy w telewizji,
 • potrafi odpowiednio zaplanować sobie dzień,
 • stara się eliminować strach z własnego życia,
 • potrafi wskazać swoje mocne i słabe strony,
 • panuje nad własnym zachowaniem.
 • nauczyciele klasy I pdp                    i III b gim. zt.
 • katecheta,
 • rodzice,
 • pedagog         i psycholog.
 
 • nauczyciele klasy Ipdp                    i III b gim. zt.
 • katecheta,
 • rodzice,
pedagog  i psycholog.

 7.

Przeciwstawiamy się złu.

 

 1. Przemoc – droga do nikąd.
 2. Jestem tolerancyjny wobec innych.
 3. Agresja – nie,

Przyjaźń – tak.

 1. Pomagamy innym.
 2. Jestem dobrym kolegą, koleżanką.

 

 

 

Uczeń:

 • nigdy nie stosuje przemocy,
 • nie wyśmiewa innych,
 • porozumiewa się z innymi w sposób koleżeński i powszechnie aprobowany,
 • nie stosuje agresji wobec innych,
 • stara się pomagać potrzebującym.
 • jest dobrym kolegą, dobrą koleżanką,
 • nauczyciele klasy I pdp                    i III b gim. zt.
 • katecheta,
 • rodzice,
 • psycholog,
 • pedagog
 
 • nauczyciele klasy Ipdp                    i III b gim. zt.
 • katecheta,
 • rodzice,
 • psycholog,
pedagog

 8.

Mówię nie.

 1. Alkohol niebezpieczny dla zdrowia i rodziny.
 2. Leki nie tylko leczą.
 3. Narkotyki prowadzą do  śmierci.
 4. Papierosy – źródło wielu groźnych chorób.

 

 

Uczeń:

 • rozumie szkodliwość palenia papierosów, picia alkoholu, nadużywania leków,
 • potrafi powiedzieć nie, kiedy częstują go używkami
 • nie  przyjmuje od innych żadnych

substancji.

 • Nauczyciel klasy I pdp i III b gim. zt.
 • pielęgniarka szkolna

 

Procedury osiągania celów

 

Aby zamierzone cele były osiągnięte należy:

 • programem edukacji prozdrowotnej objąć  dzieci z kl. I pdp .i  III b gim. zt
 • aktywność ruchową traktować jako priorytet,
 • preferować spacery  na świeżym powietrzu,
 • umożliwić uczniom spożywanie drugiego śniadania w szkole,
 • uczniów  z dysfunkcjami otoczyć szczególną opieką,
 • uczniów  z  wadami postawy skierować na zajęcia gimnastyki korekcyjnej i rehabilitację.
 • zajęcia prowadzić w atmosferze bezpieczeństwa  ,
 • w realizację programu zaangażować  nauczycieli, katechetę, pielęgniarkę szkolną, policję, psychologa, pedagoga, rodziców oraz uczniów,
 • stworzyć w szkole optymalne warunki rozwoju i wypoczynku,
 • zorganizować konkurs „ Zbieramy kilometry” i „ Kolorowe sałatki”.

 

Ewaluacja programu

 

Kontrola i ocena dotyczy:

 • aktywnego udziału w zajęciach,
 • pozytywnych zmian w zachowaniu uczniów,
 • udziału w konkursach

 

Podstawowym narzędziem oceny efektów jest obserwacja ucznia.

Program został opracowany na rok szkolny 2017/2018. Całościowa ewaluacja programu nastąpi na koniec roku szkolnego. Po I semestrze w sprawozdaniu zostaną przedstawione działania, które zostały przeprowadzone w związku z realizacją programu.

 

Opracowały:  Dorota Badowska,  Anna Drozdowska

 

 

 

         Podsumowanie programu prozdrowotnego „ Zdrowy styl życia”   

 

Uczniowie klasy III b gimnazjum zt i I pdp w roku szkolnym 2017/2018 realizowali program prozdrowotny „ Zdrowy styl życia”. Głównym celem programu było propagowanie wśród uczniów aktywnego ruchowo i zdrowego stylu życia. W ramach realizacji programu uczniowie uczestniczyli w spotkaniach z policjantem, pielęgniarką, psychologiem i pedagogiem. Przez cały rok szkolny brali udział w konkursie „ Zbieramy kilometry”.

 

Zwyciężyli uczniowie, którzy wykazali się aktywnością i nazbierali największą ilość kilometrów:

 I miejsce: Daniel Szymański,  Marcin Maćkowiak, Szymon    Trusewicz  i  Natalka Wiśniewska

II miejsce: Dorotka Sobotka, Asia Cieplucha i Janek Urbaniak

III miejsce: Sabinka Jarmakowska i Mateusz Cylupa.

 

Dnia  6.06.2018 przeprowadzono konkurs kulinarny „ Kolorowe sałatki” połączony z warsztatami dla rodziców, w którym nagrodą był wyjazd do Fromborka.  

 

Rozstrzygnięcie konkursu „ Zbieramy kilometry” i podsumowanie programu nastąpiło podczas pikniku integracyjnego we Fromborku dnia 20.06.2018. W związku z dużym zaangażowaniem  uczniów  w  realizację programu wskazana jest kontynuacja  w przyszłym roku szkolnym.

 

Dorota Badowska, Anna Drozdowska