Zarząd Rady Rodziców:

Przewodniczący – Beata Tuptońska

Z-ca przewodniczącego – Jolanta Trusewicz

Sekretarz – Sylwia Więcirzewska

Skarbnik – Mariola Błaszczyk

 

Komisja Rewizyjna:

Wioletta Sołowiej

Joanna Langowska

Ocipka Anna

 

W roku szkolnym 2019/2020 ustalono składkę na Radę Rodziców w następujący sposób:

 

Zarząd Rady Rodziców może wydatkować środki pochodzące ze składek rodzicielskich na następujące cele:

- pomoc materialna dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci sfinansowania przyborów szkolnych

- dofinansowania konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym, jak Święto Szkoły, finały szkolne imprez sportowych itp.,

- nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów w zakresie nauki, działalności artystycznej, sportowej i organizacyjnej,

- sfinansowanie części kosztów reprezentacyjnego zespołu artystycznego i sportowego Ośrodka.Nr konta: 91831300090031452720000010

 

W roku szkolnym 2019/2020 przyjęto następujące tematy szkoły dla rodziców:

  1. Wspieranie rozwoju mowy małego dziecka.
  2. Bezpieczeństwo w sieci
  3. Profilaktyka zdrowia psychicznego – PoMOC ku równowadze

 

Organizacja roku szkolnego 2019/2020 i dni wolnych od zajęć dydaktycznych dla uczniów ustalona w porozumieniu z Radą Rodziców:

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 2 września 2019 r. godz. 09:30

Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2019 r.

Ferie zimowe: 20 stycznia – 2 lutego 2020 r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 09 – 14 kwietnia 2020 r.

Egzamin ósmoklasisty:

1. język polski – 21 kwietnia 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

2. matematyka – 22 kwietnia 2020 r. (środa) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

Część pisemna – 23 czerwca 2020 r.

Część praktyczna – od 27 czerwca do 07 lipca 2020 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 26 czerwca 2020 r.

Ferie letnie: 27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

14.10.2019r (poniedziałek) – Dzień Komisji Edukacji Narodowej

01.11.2019r (piątek) – Wszystkich Świętych

11.11.2019 r (poniedziałek) – Święto Odzyskania Niepodległości

01.01.2019r. (środa) – Nowy Rok

02 – 03.01.2020 – dni wolne z godzin dyrektorskich dla uczniów

06.01.2020r. (poniedziałek) – Święto Trzech Króli

1.05.2019 r. (piątek) – Święto Pracy

11.06.2020r. (czwartek) – Boże Ciało

12.06.2020r. (piątek) – dni wolne z godzin dyrektorskich dla uczniów

 

 

POCZĄTKI DZIAŁALNOŚCI

Geneza Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Braniewie ma swój początek w 1965 roku. Wówczas to w Szkole Podstawowej nr 2 powstała klasa specjalna przeznaczona dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim. W następnych latach w wyniku zwiększania się liczby dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego powołano kolejne takie oddziały. Z każdym rokiem coraz bardziej uwidaczniała się konieczność powołania oddzielnej placówki kształcenia specjalnego, aby objąć specjalistyczną opieką dzieci niepełnosprawne intelektualnie z terenu miasta i powiatu braniewskiego.
W roku 1983 utworzono w Braniewie Szkołę Podstawową Specjalną dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim. Siedzibę swą znalazła ona w adaptowanym budynku, które przekazało miastu Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Rozpoczęło wtedy naukę 81 uczniów w 5 oddziałach pod kierunkiem 9 nauczycieli. Szkoła obejmowała swą działalnością uczniów zamieszkałych na terenie Braniewa i najbliższej okolicy. 
3 stycznia1984 r. budynek został oddany do użytku po remoncie. Znalazły w nim miejsce 4 sale lekcyjne, pracownia zajęć praktyczno-technicznych, sala wychowania fizycznego, gabinet lekarski, kancelaria szkoły i pokój nauczycielski. Od tamtej pory dzień ten jest uznany jako Święto Szkoły.
1 IX 1986 r. powstał Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, w którego skład weszła szkoła podstawowa, szkoła zasadnicza i internat. Placówka rozwijała się prężnie, przybywało uczniów i wychowanków w internacie, lecz brakowało zaplecza lokalowego. Ośrodek w dalszym ciągu korzystał z usług innych szkół. 
W maju 1990 roku Urząd Miasta i Rada Miejska w Braniewie podjęły decyzję o przekazaniu części obiektów po wojsku, aby tu zlokalizować ośrodek. Rozpoczął się remont budynków pokoszarowych przy ul. Moniuszki, w których swoją siedzibę od sierpnia 1998r. znalazł Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy.

 

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W BRANIEWIE JEST PLACÓWKĄ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ INTELEKTUALNIE.

 

Nasza działalność dydaktyczna i opiekuńczo-wychowawcza realizowana jest na szkolnych zajęciach edukacyjnych, rewalidacyjnych, pozalekcyjnych oraz w grupach opiekuńczo-wychowawczych (Internat).

 

Prowadzimy nauczanie w pionach:

1. Edukacja dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim :

  • szkoła podstawowa
  • gimnazjum
  • zasadnicza szkoła zawodowa (3 lata)

2. Edukacja dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym:

  • szkoła podstawowa
  • gimnazjum
  • szkoła przysposabiająca do pracy (3 lata)

Prowadzimy także zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim w domach uczniów, w ramach nauczania indywidualnego.

 

DYREKTORZY PLACÓWKI
Jan Mróz 1983r. – 2007r.
Bożena Czerwińska (po) 2007r. – 2008r. 
Renata Szeniawska 2008r. – 2012r. 
Dorota Wiśniewska 2012r. – obecnie