Biblioteka szkolna to źródło informacji i pomysłów, które są podstawą satysfakcjonującego funkcjonowania w społeczeństwie edukacyjnym. Wyposaża uczniów nie tylko w umiejętność uczenia się przez całe życie, ale również rozwija ich wyobraźnię oraz przygotowuje do roli odpowiedzialnych obywateli. W związku z tym stanowi ona integralną i nieodzowną część procesu dydaktycznego, a podstawą jej pracy jest:

 • wspomaganie i podnoszenie rangi celów edukacyjnych wyznaczonych przez programy nauczania i program pracy szkoły,
 • wyrabianie i pogłębianie u dzieci nawyku czytania i uczenia się, korzyści i zadowolenia płynących z tych czynności, a także przyzwyczajanie do korzystania z bibliotek przez całe życie,
 • umożliwianie tworzenia i przetwarzania informacji w celu pogłębiania wiedzy, zrozumienia świata, kształcenia wyobraźni i dla przyjemności,
 • pomaganie wszystkim uczniom w nauce i wyrabianiu umiejętności przyswajania informacji, w zależności od jej formy, środka przekazu, kanału komunikacyjnego,
 • udostępnianie lokalnych, regionalnych, narodowych oraz międzynarodowych źródeł informacji, stwarzanie możliwości wymiany poglądów, opinii, pomysłów i doświadczeń,
 • organizowanie działań rozwijających świadomość oraz wrażliwość kulturową i społeczną,
 • współpraca z uczniami, nauczycielami, administracją szkolną i rodzicami,
 • szerzenie idei, mówiącej, że wolność intelektualna i wolny dostęp do informacji są zasadniczą wartością, warunkiem efektywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa obywatela w życiu społecznym,
 • propagowanie czytelnictwa w szkole i poza nią, reklama usług i inicjatyw biblioteki.

Aby wypełniać te funkcje biblioteka szkolna stale rozwija kierunki swoich działań oraz poszerza zakres usług, ponadto rozwija warsztat informacyjny i zatrudnia odpowiednio przygotowany personel.

GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI

Godziny otwarcia biblioteki
Dzień tygodniaGodziny otwarcia
Poniedziałek 08:00 - 11:00
Wtorek 09:00 - 12:00
Środa 11:00 - 14:00
Czwartek 12:00 - 15:00
Piątek 09:00 - 12:00

Regulamin Biblioteki Szkoły Podstawowej Nr 5 w Braniewie

 • Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, rodzice, inni pracownicy szkoły oraz osoby odbywające praktykę pedagogiczną.
 • Biblioteka czynna jest w określonych godzinach (godziny pracy wywieszone są na drzwiach biblioteki).
 • Biblioteka szkolna umożliwia korzystanie z księgozbioru czytelni oraz wypożyczalni.
 • Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki.
 • W czytelni i wypożyczalni biblioteki należy zachować ciszę.
 • Wypożyczone książki można przetrzymywać trzy tygodnie a lektury jeden miesiąc.
 • W wyjątkowych przypadkach termin ten można przedłużyć za zgodą nauczyciela bibliotekarza.
 • Za nieuzasadnione przetrzymywanie książek nauczyciel bibliotekarz udziela upomnienia.
 • W przypadku zagubienia książki oraz jej zniszczenia, lub zabrudzenia należy odkupić pozycję taką samą lub o podobnej tematyce oraz w takiej samej cenie (po uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem).
 • Do 5-go czerwca każdego roku szkolnego należy dokonać zwrotu wypożyczonych książek.

 

Regulamin Czytelni Biblioteki Szkoły Podstawowej Nr 5 w Braniewie

 • Z czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, rodzice inni pracownicy szkoły oraz osoby odbywające praktykę pedagogiczną.
 • Czytelnia jest czynna w godzinach otwarcia biblioteki.
 • Czytelnik jest zobowiązany do zgłoszenia się do nauczyciela bibliotekarza i wpisanie się do zeszytu obecności przed skorzystaniem z czytelni.
 • W czytelni obowiązuje cisza.
 • Czytelnik odpowiada osobiście za książki i czasopisma, z których korzysta.
 • Książek i czasopism nie wolno niszczyć, a zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.
 • Materiały do czytelni wydaje bibliotekarz.
 • Czytelnia udostępnia na miejscu wszystkie zbiory Biblioteki.
 • Nieprzestrzeganie regulaminu lub nieodpowiednie zachowanie może pozbawić czytelnika prawa do korzystania z czytelni.Regulamin Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej

 • Opiekunem ICIM jest nauczyciel bibliotekarz.
 • Centrum służy uczniom, jako źródło wiedzy i informacji. Z Internetu można korzystać wyłącznie do celów edukacyjnych.
 • Centrum jest czynne w godzinach otwarcia biblioteki szkolnej.
 • Przed przystąpieniem do pracy należy wpisać się do zeszytu korzystania z ICIM.
 • Przy jednym stanowisku mogą pracować maksymalnie dwie osoby.
 • W przypadku dużej ilości chętnych czas pracy przy komputerze będzie ograniczony.
 • Opiekun ICIM przydziela każdemu użytkownikowi prawa do konkretnych zasobów lokalnej sieci komputerowej.
 • Wszelkie usterki, uszkodzenia i nieprawidłowości w działaniu sprzętu i systemu użytkownik ma obowiązek zgłosić bibliotekarzowi bez podejmowania samowolnej próby naprawy.
 • Podczas pracy przy stanowisku komputerowym należy zachować ciszę umożliwiającą spokojną pracę innym użytkownikom biblioteki.
 • Za szkody wyrządzone w wyniku umyślnego działania odpowiada użytkownik.
 • W ICIM obowiązuje zakaz picia napojów, spożywania posiłków oraz używania telefonów komórkowych.
 • Za nieprzestrzeganie regulaminu uczeń może zostać pozbawiony prawa korzystania z centrum na określony czas wskazany przez opiekuna.