Aktualności

FOTORELACJA Z ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Fotorelacja z zakończenia roku szkolnego 2018/2019 w Ośrodku.

 

zobacz  zdjęcia

 

 

 

Wojewódzki Konkurs „Kreatywna i innowacyjna szkoła” dla szkół prowadzących kształcenie zawodowe

Nasza placówka przystąpiła w maju do Wojewódzkiego Konkursu Warmińsko Mazurskiego Kuratora Oświaty  pn. „Kreatywna i innowacyjna szkoła” nagrywając film o działaniach uczniów w Branżowej Szkole.

Więcej…

Statut

Tekst jednolity po zmianie statutu wg uchwały  1/2014r  Członków Założycieli  Stowarzyszenia Oligare z dnia 10.03.2014r.

 

STATUT

STOWARZYSZENIA „OLIGARE”

Rozdział I - POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: "Stowarzyszenie Oligare" - zwane dalej Stowarzyszeniem.
 2. Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w mieście Braniewo.
 3. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Braniewa i województwa warmińsko-mazurskiego.
 4. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju.
 5. Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jego członków, Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania ma podstawie umów cywilnoprawnych.

Rozdział II - CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 2

 1. Podstawowymi celami Stowarzyszenia są:

1)     Prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu.

2)     Prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

3)     Prowadzenie działalności na rzecz resocjalizacji z powodu demoralizacji i przestępczości.

4)     Prowadzenie działalności na rzecz kształcenia nauczycieli i kadr wykonujących zadania w zakresie pedagogiki specjalnej.

 

 1. Szczegółowymi celami są:

1)     Prowadzenie działalności na rzecz edukacji, wychowania, rewalidacji, integracji i ochrony zdrowia osób niepełnosprawnych.

2)     Rozwijanie i propagowanie działań sprzyjających integrowaniu osób niepełnosprawnych                ze środowiskiem.

3)     Pomoc społeczna osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom na rzecz wyrównywania szans.

4)     Działalność na rzecz zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

5)     Prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu niepełnosprawnych.

6)     Wspieranie współzawodnictwa sportowego osób niepełnosprawnych na wszystkich szczeblach organizacyjnych.

7)     Organizacja zajęć sekcji sportowych osób niepełnosprawnych.

8)     Promowanie prozdrowotnych, społecznych, edukacyjnych i wychowawczych wartości sportu.

9)     Promowanie wolontariatu w sporcie i rewalidacji niepełnosprawnych.

10)  Działalność na rzecz poprawy jakości kształcenia i wychowania placówek szkolnictwa specjalnego, w szczególności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Braniewie.

11)  Wspieranie inicjatyw społecznych i działalność charytatywna na rzecz niepełnosprawnych.

12)  Organizowanie i prowadzenie działalności  wspomagającej integrację osób niepełnosprawnych.

13)  Działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi, przestępczości, demoralizacji i przemocy domowej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.

14)  Działalność na rzecz wypoczynku, upowszechniania turystyki i krajoznawstwa osób niepełnosprawnych.

15)  Upowszechnianie i ochrona wolności, praw  oraz swobód obywatelskich osób niepełnosprawnych.

16)  Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między środowiskami niepełnosprawnych.

§ 3

 1. Jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia „Oligare” są:

1)     Akademia Rewalidacyjno-Terapeutyczna, zwana w pełnym brzmieniu Akademią Rewalidacyjno-Terapeutyczną przy Stowarzyszeniu „Oligare” w Braniewie – wykonującą zadania określone w szczególności celami wymienionymi w §2 ust.1 pkt 2-4.

2)     Uczniowski Klub Sportowy „Arkus”, zwany w pełnym brzmieniu Uczniowskim Klubem Sportowym „Arkus” przy Stowarzyszeniu „Oligare” w Braniewie – wykonujący zadania określone w szczególności celami wymienionymi w §2 ust. 1 pkt 1.

 1. Jednostki organizacyjne stowarzyszenia nie posiadają odrębnej osobowości prawnej. Każda jednostka organizacyjna jest zarządzana przez kierownika powoływanego i odwoływanego przez Zarząd Stowarzyszenia spośród członków Stowarzyszenia, w tym członków zarządu.
 2. Zarząd Stowarzyszenia może powołać inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
 3. Kompetencje kierownika jednostki organizacyjnej i regulamin działalności jednostek organizacyjnych określa Zarząd Stowarzyszenia.

                                                                            § 4                            

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1)     organizowanie szkoleń, konkursów, konferencji;

2)     organizowanie zajęć i zawodów sportowych;

3)     wspieranie zawodników sportu niepełnosprawnych;

4)     organizowanie zajęć i imprez integracyjnych, promocyjnych i kulturalnych;

5)     organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów niepełnosprawnych;

6)     organizowanie działalności terapeutyczno – wychowawczej dla nieletnich zagrożonych demoralizacją;

7)     organizowanie bądź finansowanie dokształcania nauczycieli i kadr szkolnictwa specjalnego;

8)     udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej, w tym stypendiów;

9)     organizowanie działalności doradczej i informacyjnej na rzecz niepełnosprawnych;

10)  organizowanie świadczeń na rzecz społeczności lub osób indywidualnych;

11)  wspomaganie działalności placówek kształcenia specjalnego;

12)  zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym, prasowym i wydawniczym;

13)  pozyskiwanie środków na cele statutowe, w szczególności przedsięwzięć dotyczących projektów wspierających niepełnosprawnych w zakresie opieki, leczenia, rehabilitacji, rewalidacji, edukacji, pracy, mieszkalnictwa, udziału w kulturze, rekreacji i integracji ze środowiskiem oraz zabezpieczenia socjalnego i ochrony prawnej;

14)  współpracę z organami państwowymi, samorządowymi, organizacjami kościelnymi, fundacjami, stowarzyszeniami, placówkami oświatowymi oraz osobami fizycznymi w celu realizacji zadań statutowych.

Rozdział III - CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§ 5

 1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne spełniające wymagania określone przepisami prawa, posiadające rekomendację przynajmniej dwóch członków stowarzyszenia.
 2. Członkowie Stowarzyszenia mogą być zwyczajni bądź wspierający. Członkami wspierającymi mogą być również osoby prawne.
 3. Kandydat do Stowarzyszenia składa pisemną deklarację zawierającą oświadczenie o przystąpieniu i zobowiązanie do opłacania składek, a ponadto:

1)     osoby fizyczne: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres, numer PESEL,

2)     osoby prawne: nazwę (firmę), siedzibę, adres, numer Regon, dołączając także odpis z właściwego rejestru, jeżeli podlegają wpisowi do rejestru.

 1. O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały. O swojej decyzji Zarząd w ciągu 14 dni  powiadamia pisemnie zainteresowanego.
 2. Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść w terminie 14 dni od otrzymania pisemnej informacji o decyzji Zarządu.

§ 6

 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma w szczególności prawo do:

1)     uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia i brania udziału w głosowaniu,

2)     wybierania i bycia wybranym do organów Stowarzyszenia,

3)     zgłaszania do organów Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z jego działalnością i żądania informacji o sposobie ich załatwienia,

4)     uczestniczenia w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:

1)     brać czynny udział w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,

2)     przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia,

3)     nie naruszać solidarności organizacyjnej Stowarzyszenia,

4)     regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 7

 1. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek:

1)     pisemnej rezygnacji z członkostwa,

2)     śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych,

3)     likwidacji członka będącego osobą prawną,

4)     wykluczenia.

 1. Wykluczenie członka następuje w przypadku:

1)     nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,

2)     postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym Statutem,

3)     postępowania, które dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w jego dobre imię,

4)     działania na szkodę Stowarzyszenia.

3.   O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.

4.  Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ustępie 1 pkt 1) - 3) stwierdza Zarząd w formie uchwały, przepis ustępu 3 stosuje się odpowiednio.

5.  Od uchwał Zarządu, o których mowa w ustępie 3 i 4 przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 1 miesiąca od pisemnego powiadomienia o treści uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

§ 8

1.  Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub zagranicą, która za swoją zgodą zostanie przyjęta do Stowarzyszenia za okazaną pomoc w realizacji jego celów, po złożeniu deklaracji zawierającej dane,  o których mowa w § 9 ust. 1 oraz oświadczenie o zakresie deklarowanej pomocy na rzecz Stowarzyszenia.

2.  Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.

3.  Skreślenie z listy członków wspierających następuje zgodnie z § 7.

 

§ 9

Członkowie zwyczajni i wspierający mają prawo uczestnictwa w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, z zastrzeżeniem, że członkowie wspierający nie posiadają czynnego ani biernego prawa wyborczego a w Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć z głosem doradczym.

Rozdział IV - ORGANY STOWARZYSZENIA

§ 10

Organami Stowarzyszenia są:

1)     Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,

2)     Zarząd Stowarzyszenia,

3)     Audytor Wewnętrzny.

§ 11

1.  Wyboru Zarządu Stowarzyszenia i Audytora Wewnętrznego dokonuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia spośród członków Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym.

2.  Członkowie Zarządu i Audytor Wewnętrzny są wybierani na 5-letnią kadencję. do czasu wyboru nowego Zarządu i wyboru Audytora Wewnętrznego. Mandat członków Zarządu i Audytora Wewnętrznego wygasa po pierwszym Walnym Zebraniu odbywającym się w roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji.

3.  Mandat członka Zarządu lub Audytor Wewnętrzny wygasa przed upływem kadencji z powodu:

1)  ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,

2)  pisemnej rezygnacji,

3)  odwołania przez Walne Zebranie uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.

4.  W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Audytora Wewnętrznego przed upływem kadencji Walne Zebranie dokonuje uzupełnienia składu na okres do upływu kadencji.

5.  W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Audytora Wewnętrznego w sytuacjach wskazanych w ust. 2 i ust. 3 pkt 2 pełni on swoją funkcję do czasu wyboru innej osoby na jego miejsce, chyba że Walne Zebranie postanowi inaczej.

§ 12

1.  Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków organu, o ile Statut nie stanowi inaczej. W przypadku równej liczby głosów członków zarządu oddanych za uchwałą decyduje głos prezesa Stowarzyszenia.

2.  Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zebraniu Członków nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte odpowiednią większością głosów oddanych przez członków obecnych.

3.  Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie jednej godziny po pierwszym terminie.

§ 13

1.  Walne Zebranie Członków zwoływane jest na podstawie uchwały Zarządu, przynajmniej raz w roku kalendarzowym.

2.  Zarząd zawiadamia członków o terminie i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania przynajmniej na miesiąc przed jego terminem pisemnie, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

3.  Zarząd jest zobowiązany zwołać Walne Zebranie na wniosek Audytora Wewnętrznego lub 1/3 członków Stowarzyszenia. Zarząd zwołuje Walne Zebranie niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, termin odbycia Walnego Zebrania musi przypadać w ciągu 2 miesięcy od chwili złożenia wniosku.

4. W celu podjęcia niezwłocznych decyzji, o których mowa w § 19 Prezes Stowarzyszenia może zwołać posiedzenie Walnego Zebrania w ciągu jednego dnia po zawiadomieniu wszystkich członków Stowarzyszenia. Zawiadomień można dokonywać osobiście, telefonicznie bądź pisemnie.

5. Do żądania zwołania Walnego Zebrania dołącza się proponowany porządek obrad, który Zarząd obowiązany jest uwzględnić. Porządek może być rozszerzony przez Zarząd o inne punkty.

§ 14

1.  Do kompetencji Walnego Zebrania Stowarzyszenia w szczególności należy:

1)  uchwalanie programów organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia,

2)  uchwalenie regulaminów działania Zarządu Stowarzyszenia i Audytora Wewnętrznego,

3)  rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Audytora Wewnętrznego z działalności Stowarzyszenia,

4)  rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia z działalności minionej kadencji,

5)  udzielanie, po wysłuchaniu wniosków Audytora Wewnętrznego, absolutorium ustępującemu Prezesowi i Zarządowi,

6)  wybór Członków Zarządu i Prezesa Stowarzyszenia,

7)  wybór Audytora Wewnętrznego,

8)  uchwalenie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmiany,

9)  nadanie honorowego imienia Stowarzyszeniu,

10) ustalanie wysokości składek członkowskich,

11) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,

12) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji,

13) powoływanie i likwidacja jednostek Stowarzyszenia,

14) podejmowanie uchwał w przypadkach określonych niniejszym Statutem oraz w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów,

15) zatwierdzanie regulaminu działalności Audytora Wewnętrznego.                  

2.  Walne Zebranie pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Stowarzyszenia zmieniony lub rozszerzony. Porządek nie może być rozszerzony o punkty dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia.

3.  Walne Zebranie Stowarzyszenia po otwarciu go przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia wybiera Przewodniczącego Zebrania, a na jego wniosek Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, którzy dalej prowadzą obrady.

§ 15

1.  Zarząd składa się z 5 członków: Prezesa, Wiceprezesa i 3 Członków Zarządu.

2.  Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. W razie jego nieobecności zastępuje go wiceprezes lub wskazany członek Zarządu.

3.  Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.

§ 16

1.  Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności:

1)  realizacja uchwał Walnego Zebrania,

2) powierzenie funkcji wiceprezesa Stowarzyszenia,

3)  kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem,

4)  podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia członków i ustania członkostwa,

5)  uchwalenie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,

5)  składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,

7)  nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem § 19 ust. 6,

8)  uchwalanie regulaminu Biura. 

2.  Zarząd zbiera się w określonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

3.  Zarząd dokonuje podziału czynności między swoich członków w sprawach niewymagających kolektywnego działania.

4.  Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub upoważniony członek Zarządu.

5.  Do obsługi administracyjnej Stowarzyszenia Zarząd może zatrudniać pracowników, którzy tworzą Biuro Stowarzyszenia.

6.  Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin Zarządu.

§ 17

1.  Do kompetencji Audytora Wewnętrznego należy:

1)  przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej działalności Zarządu,

2)  składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosków w przedmiocie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

3)  przedstawienie Zarządowi i członkom stowarzyszenia protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,

4)  prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich,

5)  składanie wniosku o zwołanie Walnego Zebrania,

6) stworzenie regulaminu działania Audytora Wewnętrznego,

7) doradztwo.

2.  Szczegółowe zasady działania Audytora Wewnętrznego określa regulamin Audytora Wewnętrznego.

3.  Audytorem Wewnętrznym nie mogą być osoby będące członkami Zarządu lub skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

4.  Wybranie Audytora Wewnętrznego wbrew postanowieniom ust. 3 jest nieważne. Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 3 w trakcie kadencji jest równoznaczne z jego pisemną rezygnacją, którego okoliczność ta dotyczy.

§ 18

1. Audytor Wewnętrzny ma prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.

2. Audytor Wewnętrzny ma prawo wetować wykonanie uchwał i postanowień Zarządu Stowarzyszenia, jeżeli są niezgodne z celami, polityką finansową bądź organizacyjną Stowarzyszenia.

3. Weto Audytora Wewnętrznego może być odrzucone oświadczeniem woli ponad połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

Rozdział V - MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA

§ 19

1.  Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

2.  Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:

1)  składek członkowskich,

2)  dotacji,

3)  środków otrzymanych od sponsorów,

4)  darowizn, 

5)  zapisów i spadków,

6)  dochodów z własnej działalności,

7)  dochodów z majątku.

3.  Składki członkowskie powinny być wpłacane do 15 każdego miesiąca. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

4.  Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5.  Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd.

6.  Następujące czynności zarządu majątkiem wymagają zgody Walnego Zebrania Członków:

1)  nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości,

2)  nabycie, zbycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce,

3)  zaciągnięcie kredytu lub pożyczki,

4)  wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości Stowarzyszenia na okres dłuższy niż 3 lata,

5)  rozporządzenie składnikiem majątku Stowarzyszenia o wartości wyższej niż 20.000 zł lub zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego tę wartość,

6)  przyjęcie lub odrzucenie spadku.

§ 20

1.  Zabrania się:

1)  udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 21

1.  Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach i w zakresie służącym realizacji jego celów statutowych.

2.  O podjęciu i zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej oraz jej zakresie decyduje Walne Zebranie.

§ 22

Do składania oświadczeń majątkowych i niemajątkowych w imieniu Stowarzyszenia uprawnieni są: Prezes jednoosobowo lub dwaj członkowie zarządu łącznie.

Rozdział VI - PRZEPISY KOŃCOWE

§ 23

Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym, wyłącznie przez Walne Zebranie Stowarzyszenia na podstawie uchwały powziętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej dwóch trzecich członków Stowarzyszenia; § 12 nie stosuje się.

§ 24

1.  Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania powziętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej dwóch trzecich członków Stowarzyszenia; § 12 nie stosuje się.

2.  Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeśli Walne Zebranie nie wyznaczy innych likwidatorów.

3.  Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia, zostanie podzielony zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.