Aktualności

Informacja dla nauczycieli SOSW (4/2019)

Informuję, że zebranie Rady Pedagogicznej Ośrodka inaugurujące nowy rok szkolny 2019/2020 odbędzie się dnia 23 sierpnia 2019 roku o godz. 10:00 w świetlicy grupy IV.

Proszę o punktualne i niezawodne przybycie.

                                                                        Dyrekcja Ośrodka

FOTORELACJA Z ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Fotorelacja z zakończenia roku szkolnego 2018/2019 w Ośrodku.

 

zobacz  zdjęcia

 

 

 

Wolny od uzależnień

 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

Wolny od uzależnień. Stop dopalaczom.

 

Zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w dniu 11 września 2015r.

Podstawą prawną szkolnego programu profilaktycznego obowiązującego w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Braniewie jest:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem.
  • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r.
  • Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005r.
  • Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 9 listopada 1995 r. z późn. zm.

 

CEL SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

,,Profilaktyka w szkole to proces wspomagania ucznia w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczanie i likwidowanie czynników, które zaburzają prawidłowy rozwój i dezorganizują zdrowe życie.

 

CELE GŁÓWNE:

1.    Zapobiegnie negatywnym zjawiskom (narkomania/ dopalacze, kradzieże, wagary, korupcja, palenie tytoniu).

2.    Kształtowanie systemu wartości.

3.    Rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresujących (asertywność, empatia), panowanie nad emocjami.

4.    Stworzenie atmosfery zaufania i bezpieczeństwa.

5.    Przeciwdziałanie agresji/ przemocy i umiejętność rozwiązywania konfliktów.

6.    Promowanie zdrowego stylu życia.

7.    Media w naszym życiu.

8.    Informowanie nauczycieli i rodziców o zagrożeniach i sposobach zapobiegania.

9.    Reagowanie na bieżące wydarzenia, zgodnie z procedurami postępowania w sytuacjach kryzysowych w szkole.

 

REALIZATORZY PROGRAMU:

wychowawcy klas

pedagog szkolny

psycholog szkolny

pielęgniarka szkolna

zespoły wychowawczy

realizatorzy programu

rodzice

dyrekcja

 

SPOSÓB REALIZACJI:

zajęcia integracyjne

zajęcia warsztatowe

projekcje filmów

zebrania z rodzicami

apele szkolne

pogadanki w klasach

gazetki szkolne

rozmowy indywidualne wynikające z aktualnych potrzeb

organizowanie spotkań z: policjantem, lekarzem, psychologiem

działalność specjalistycznego zespołu ds. profilaktyki

 

OCZEKIWANIA PO REALIZACJI SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI:

wzrost świadomości uczniów i rodziców, na temat skutków używania różnych środków odurzających

rozumienie wpływu środków odurzających na aktywność człowieka (nauka, sport itd.)

poznanie prawnych, społecznych i ekonomicznych skutków używania środków odurzających

zwiększenie poczucia własnej wartości ucznia i poprawa samooceny

uczeń ma poczucie bezpieczeństwa

podniesienie kultury słowa wśród uczniów

zmniejszenie zachować agresywnych

wzrost odporności na stres w sytuacjach trudnych

zrozumienie znaczenia wpływu mediów na życie człowieka

 

SPRZYMIERZEŃCY W REALIZACJI PROGRAMU:

GKRPAiP

Policja

Poradnia Psychologiczno -  Pedagogiczna w Działdowie

Rada Rodziców

Nauczyciele

Władze Samorządowe

 

Program profilaktyki będzie podlegał ewentualnemu uzupełnieniu po konsultacjach z dyrekcją, radą pedagogiczną i rodzicami.

 

Lp.

Tematyka

Sposób realizacji

Odpowiedzialni

Termin

1.

Pogłębienie wiedzy uczniów na temat środków uzależniających (alkohol, papierosy, narkotyki, dopalacze)

- organizowanie zajęć edukacyjnych na temat uzależnień od alkoholu, tytoniu, narkotyków / dopalaczy,

- projekcje filmów, dyskusje, rozmowy,

- gazetki, apele szkolne i inne imprezy.

- nauczyciele, wychowawcy, pedagog, specjaliści, pielęgniarka, policja

cały rok szkolny

2.

Kształtowanie systemu wartości

- organizowanie ważnych świąt w szkole,

- promowanie uczniów osiągających sukcesy w nauce,

- wręczanie listów pochwalnych rodzicom wzorowych uczniów,

- zajęcia warsztatowe, rozmowy indywidualne

- zajęcia integracyjne

- dyrektor, wychowawcy, katecheta

listopad, cały rok szkolny

3.

Rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresujących (asertywność, empatia), panowanie nad emocjami.

- spotkania z pedagogiem, psychologiem

- organizowanie zajęć z psychologiem  na temat. stresu

- na godzinach wychowawczych , projekcje filmów, wskazywanie prawidłowych wzorców.

- pedagog, psycholog, wychowawcy

cały rok szkolny

4.

Stworzenie atmosfery zaufania i bezpieczeństwa.

- przeprowadzenie ankiet diagnostycznych, dyskusje, pogadanki,monitoring

- zespół ds. profilaktyki,

- policjant i sanepid

październik

wrzesień

 

5.

Promowanie zdrowego stylu życia.

 

- organizowanie zawodów sportowych,

- udział w wycieczkach szkolnych,

- organizowanie zajęć nt. zdrowego odżywania się,

- spotkania z pielęgniarką szkolną

- dyrekcja, wychowawcy, nauczyciele wychowania fizycznego, pielęgniarka szkolna

Rajd po zdrowie, Tato, mamo baw się z nami

6.

Informowanie nauczycieli i rodziców o zagrożeniach i sposobach zapobiegania.

 

- na zebraniach, organizowanie prelekcji z udziałem np. przedstawiciela: policji, poradni psychologiczno – pedagogicznej, rozmowy indywidualne, korzystanie z literatury fachowej, szkolenia

- dyrekcja, wychowawcy, pedagog szkolny,

Zgodnie z planem dydaktyczno – wychowawczym szkoły i pedagoga szkolnego.

7.

Reagowanie na bieżące wydarzenia.

 

- rozmowa z wychowawcą i pedagogiem, powiadomienie rodziców, rozmowa w obecności dyrektora, w przypadku ucznia uzależnionego kierowanie do specjalisty, w przypadku niewłaściwych zachowań np. stosowanie przemocy, kradzieży współpraca z policją, sądem.

- wychowawca, pedagog szkolny, dyrekcja.

Cały rok w zależności od potrzeb.

 

Ewaluacja programu:

Obserwacja, rozmowy, wywiady ankiety przeprowadzone wśród uczniów.

W ramach programu profilaktycznego mogą być organizowane zajęcia wychowawcze dotyczące:

1.   Przyczyn uzależnień

2.   Przemocy i agresji

3.   Sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach

4.   Jak postrzegam siebie (próba samooceny)

5.   Integracja zespołów klasowych

6.   Emocje – jak nad nimi panować

7.   Prawdy i mity o dopalaczach

8.   Co jest zdrowe a co szkodzi mojemu zdrowiu

9.   Jak mówić NIE

10.  Zagrożenia dla zdrowia wynikające z picia alkoholu, palenia papierosów, zażywania narkotyków i dopalaczy

11.  Gdzie szukać pomocy

12.  Stop przemocy – w jaki sposób ja mogę się jej przeciwstawić

13.  Udział w imprezach promujących zdrowie i trzeźwość (np. przedstawienia, konkursy plastyczne)

 

Opracował zespół:

Halina Frączek

Sylwia Gniadek

Joanna Strzałkowska