Aktualności

Informacja dla nauczycieli SOSW (4/2019)

Informuję, że zebranie Rady Pedagogicznej Ośrodka inaugurujące nowy rok szkolny 2019/2020 odbędzie się dnia 23 sierpnia 2019 roku o godz. 10:00 w świetlicy grupy IV.

Proszę o punktualne i niezawodne przybycie.

                                                                        Dyrekcja Ośrodka

FOTORELACJA Z ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Fotorelacja z zakończenia roku szkolnego 2018/2019 w Ośrodku.

 

zobacz  zdjęcia

 

 

 

PAGE Ożywić pola

O Ż Y W I Ć   P O L A  2015-2016

 ROK BAŻANTA

Ogólnopolski Program Aktywnej Gospodarki Ekologicznej

Edycja IX

 

ZAŁOŻENIA I CELE  PROGRAMU

Program Aktywnej Edukacji Ekologicznej – Edycja IX pod hasłem „Ożywić pola 2015-2016 Rok Bażanta” organizowany jest przez redakcję miesięcznika łowiecko-przyrodniczego „Łowca Polskiego” we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska, Lasami Państwowymi i Zarządem Głównym PZŁ. Jest to program ogólnopolski, ponadregionalny. Realizowany będzie w okresie od kwietnia 2015r. do czerwca 2016r., w celu by szkołom uczestniczącym w programie dać możliwość dwukrotnego działania w terenie, wiosną i jesienią i tym samym wzbogacić efekty ekologiczne programu.

Głównymi celami akcji „Ożywić Pola” są przedsięwzięcia promujące realizację zasad zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej, a zasadą jest realizacja programu wspólnie przez nauczycieli, uczniów i myśliwych. W tym celu koła łowieckie, współpracujące w programie z konkretnymi szkołami wyznaczają myśliwego koordynatora akcji, który na bieżąco współdziała z koordynatorami grona pedagogicznego i wyznaczonymi uczniami a także przedstawicielem leśnictwa.

Program zakłada – jako podstawowe zadanie dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych – wyspowe nasadzanie drzew i krzewów, czyli tworzenie  tzw. Remiz śródpolnych, a tym samym wzbogacanie ekotonów polno leśnych, co w efekcie stwarza bardzo korzystne warunki żerowe i osłonowe dla zwierząt bytujących w naszych polnych ekosystemach (zające, kuropatwy, bażanty, sarny, ptactwo śpiewające itd.).

Drugim zadaniem młodzieży ma być pielęgnacja (i dosadzanie dodatkowych roślin) już istniejących remiz, a także zakładanie oczek wodnych oraz pielęgnacja istniejących cieków wodnych. W ten sposób realizowana jest zasada metodyczna, by uczeń miał okazję do obserwowania zmian w przyrodzie, w tym przypadku w remizie posadzonej m.in. z jego udziałem, w dłuższym czasie – dla wzmocnienia efektu edukacyjnego.

W edycji 2015-2016 ważnym elementem programu zgodnie z hasłem „Rok Bażanta” – będzie

 • pielęgnacja remiz założonych w poprzedniej edycji i dodatkowe dosadzenie drzew i krzewów;
 • obserwacja porównawcza życia przyrodniczego w młodych remizach;
 • przeprowadzenie zajęć lekcyjnych na temat sytuacji bażanta i na temat innych zagrożonych gatunków ptactwa i tym samym wzbogacenie wiadomości uczniów dotyczących reintrodukcji wielu gatunków w tym bażanta;
 • propagowanie programu NATURA 2000, informacja na temat znaczenia bioróżnorodności oraz roli nasadzeń śródpolnych oraz problemów racjonalnej gospodarki wodnej.

Oczekiwane rezultaty:

 • zaangażowanie w zadania mające na celu poprawę warunków bytowych zwierzyny leśnej i polnej;
 • praktyczne działania dla poprawy stanu środowiska naturalnego i krajobrazu polnego.

 

UCZESTNICY PROGRAMU:

 • wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Braniewie  (koordynator Katarzyna Wnorowska – Pietrzak)
 • Wojskowe Koło Łowieckie „Oręż” (koordynator Ryszard Pietrzak)
 • NDL Zaporowo (koordynator Antoni Czyż)

 

RELACJA Z DZIAŁAŃ:

 • W dniu 09 kwietnia 2015r. wychowankowie Ośrodka wzięli udział w Wiosennych Działaniach Warmii i Mazur 2015„Tydzień dla Ziemi” – głównym organizatorem akcji był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. W ramach tej akcji Wychowankowie Ośrodka  dokonują zbiórki zużytych baterii, akcja jest urozmaicona o kampanię edukacyjno – promocyjną skierowaną do społeczności szkolnej i dotyczy prawidłowego postępowania ze zużytymi bateriami, wiedzy na temat zagrożeń płynących z ich niewłaściwego składowania. Uczniowie  zaprojektowali również plakaty informujące o właściwym postępowaniu z odpadami niebezpiecznymi.  Konkurs na najładniejszy plakat „Pomóż chronić środowisko zużyte baterie nie na śmietnisko” rozstrzygnięto w maju. Najładniejsze plakaty zdobią ściany naszego Ośrodka.

W ramach wyjazdu terenowego uczniowie mieli okazję poznać różnorodność gatunków zwierząt oraz drzew i krzewów w najbliższym otoczeniu. Przygotowano panel dyskusyjny na ten temat. Zapoznano wychowanków z bioróżnorodnością gatunków zwierząt i roślin w ich najbliższej okolicy w formie pokazowej, udzielono informacji na temat zagrożonych gatunków zwierząt i ptaków w naszych lasach. Panel dyskusyjny przygotowali pracownicy NDL Zaporowo (leśniczy Antoni Czyż) i myśliwy Wojskowego Koła Łowieckiego „Oręż (Ryszard Pietrzak)”.Działania praktyczne  polegały na oczyszczeniu wskazanego terenu z odpadów z równoczesnym posegregowaniem ich a także na stworzeniu niewielkich skupisk drzew i, krzewów i roślin zielonych przy skwerku lasu. Uwieńczeniem ciężkiej pracy  było ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek.

 

ZAPRASZAMY DO GALERII  SOSW

„Tydzień dla Ziemi”  opublikowano  13.04.2015

 

 • W dniu 15 kwietnia 2015r. odbył się symboliczny Bieg dla Ziemi, w którym wzięli udział wychowankowie Ośrodka.

„Bieg dla Ziemi” był przedsięwzięciem ideowym, nastawionym na promocję wśród uczniów spraw ochrony środowiska” .

Przed rozpoczęciem biegu miała miejsce pogadanka o charakterze proekologicznym, uświadomiono uczestnikom biegu celu akcji: zapoznano z   niebezpieczeństwami zagrażających ziemi ze strony człowieka , uświadomiono, że każdy może się przyczynić do poprawy warunków panujących w naszym środowisku, bieg miał na celu również kształtowanie postawy proekologicznej i wdrażanie do bezpośrednich działań na rzecz ochrony środowiska

W biegu wzięło udział 49 wychowanków ośrodka, którzy dali z siebie mnóstwo energii mającej być świadectwem tego, że swoim postępowaniem będą przyczyniać się do polepszania warunków środowiska w którym żyją i że nie jest im obojętny stan otaczającej ich przyrody.

Każdy uczestnik biegu przekraczający metę otrzymał los z ukrytą w nim nagrodą. Losowanie nagród nastąpiło po zakończeniu biegu na placu zabaw przy ośrodku. Najlepszymi uczestnikami biegu, którzy dodatkowo zostali nagrodzeni byli  Natalia Kasperowicz i Adrian Szkudlarek

 

ZAPRASZAMY DO GALERII SOSW

„Bieg dla Ziemi”  opublikowano  18.04.2015

 

 • Od początku roku szkolnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym uczniowie prowadzą zbiórkę baterii. Podpisaliśmy umowę z firmą REBA na dokonywanie zbiórki baterii. Otrzymaliśmy specjalne pojemniki na przechowywanie zebranych baterii, materiały promocyjne. Akcję urozmaiciliśmy w dniu 10 kwietnia o kampanię edukacyjno – promocyjną skierowaną do społeczności szkolnej, która dotyczyła prawidłowego postępowania ze zużytymi bateriami. Wychowankowie mieli okazję poznać historię baterii i ogniw, co to jest bateria i jak działa. Dowiedzieli się co to są odpady niebezpieczne jak wygląda ich unieszkodliwienie i recykling baterii. Ogłoszono również Konkurs Plastyczny „Pomóż chronić środowisko, zużyte baterie nie na śmietnisko”. Wyniki konkursu ogłoszono 04 maja 2015r. W konkursie wzięło udział 42 podopiecznych ośrodka w różnych kategoriach wiekowych. Wyłoniono zwycięzców. Prace wychowanków zostały wywieszone na ściany naszego budynku i codziennie przypominają naszym wychowankom o idei akcji.

 

ZAPRASZAMY DO GALERII  SOSW

Dołącz do programu zbiórki baterii REBA opublikowano  14.04.2015

 

 • W dniu 20 kwietnia kolejnym etapem Programu Aktywnej Gospodarki Ekologicznej, był wyjazd w znane już miejsce dzieciom, a mianowicie w okolice Bemowizny, gdzie uczniowie w roku 2011 stworzyli własną remizę śródpolną w ramach Programu Aktywnej Gospodarki Ekologicznej Ożywić Pola. Ośrodek ponownie w tym roku przystąpił do akcji OŻYWIĆ POLA 2015 ROK BAŻANTA. Zgodnie z tematyką priorytetową działania, głównymi celami programu są przedsięwzięcia promujące realizację zasad zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej. Program wyjazdu zakładał jako podstawowe zadanie oczyszczenie terenu remizy z odpadów z równoczesnym ich posegregowaniem, jej pielęgnację a także wysypowe nasadzanie nowych drzewek i krzewów, czyli wzbogacanie ekotonów tego terenu polno leśnego, co w efekcie stwarza bardzo korzystne warunki żerowe i osłonowe dla zwierząt bytujących w naszych polnych ekosystemach.  W przedsięwzięciu wzięło udział 45 wychowanków. Przed rozpoczęciem akcji uświadomiono uczniom potrzeby i konieczność sadzenia remiz śródpolnych. Zademonstrowano uczniom młode drzewka, podjęli oni również próbę rozpoznania i ustalenia nazw drzewek i krzewów. Podczas pracy okazjonalnie uczniowie rozpoznawali napotkane rośliny i zwierzęta leśne. Uwieńczeniem ciężkiej pracy było ognisko z pieczeniem kiełbasek połączone z panelem dyskusyjnym na temat akcji, omówiono zmiany jakie dzieci zaobserwowały w zastanej remizie. Przedstawiono sytuację bytową zagrożonego gatunku Bażanta, pogadankę pt. „Bażant, mieszkaniec naszych pól” przygotował myśliwy, pan Ryszard Pietrzak.

 

ZAPRASZAMY DO GALERII SOSW

Ożywić Pola 2015 - Rok Bażanta  opublikowano  22.04.2015

 

 

•    Ogólnopolska Kampania Sprzątania Świata ruszyła w tym roku pod hasłem „Wyprawa – Poprawa”. Akacja zwraca uwagę na rolę, jaką każdy z nas może odegrać w tworzeniu i funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie. Wskazuje, że poza obowiązkami, mamy również prawa, a jednym z nich jest prawo do tego, żeby się domagać rozwiązywania przez gminy takich problemów jak np. dzikie wysypiska. Do tego potrzebna  będzie wiedza i chęć współuczestniczenia w działaniach podejmowanych dla czystego środowiska. Na lekcjach wychowawczych zaapelowano do uczniów aby rozglądali się dookoła miejsc swojego zamieszkania i sprawdzali:

·         czy gdzieś są dzikie wysypiska, jeśli tak, to żeby zanotowali gdzie, jaki rodzaj odpadów i   

          orientacyjnie określili ilość odpadów

·         czy gdzieś na poboczu nie zalegają śmieci, jeśli tak, to żeby zanotowali gdzie   i jakiego rodzaju

·         czy nie brakuje koszy na śmieci, jeśli tak, żeby zanotowali gdzie

·         czy nie brakuje pojemników do segregacji, jeśli tak żeby zanotowali gdzie i jakich (na szkło, papier, plastik i metal)  i zgłosili do gminy –do osób, które w gminach są odpowiedzialne za utrzymanie czystości i porządku.

 

W dniu 18 września 2015r. w ramach ogólnopolskiej kampanii uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Braniewie jak co roku, wzięli udział również czynnie w Sprzątaniu Świata. Uprzątnięto śmieci i zadbano o estetyczny wygląd naszego miasta a także zwrócono uwagę i uzmysłowiono wszystkim jak ważnym zagadnieniem we współczesnym świecie jest ochrona środowiska naturalnego.

 Uprzątnięto ulice: Rzemieślniczą, Moniuszki, Traugutta oraz okolice szkoły, stadniny koni i szpitala w Braniewie.

 

 

                  

             

 

 

 

 

 

 

 

 

•  NATURA 2000-spotkanie z leśniczym

W dniu 23 lutego 2016r. wychowanków grup opiekuńczo – wychowawczych odwiedził niezwykły gość – leśniczy p. Antoni Czyż (specjalista ds. ochrony p.poż i edukacji leśnej Nadleśnictwa Zaporowo).

 Przybliżył on dzieciom informacje na temat swojej pracy, zwierząt żyjących w lesie, roślin chronionych i bezpieczeństwa podczas pobytu w lesie.

Leśniczy wyjaśnił jak prawidłowo dokarmiać zwierzęta zimą, głównie ptaki. Zaznaczył także, że człowiek jest gościem w lesie i musi szanować zwyczaje gospodarzy, czyli zwierząt w nim mieszkających. Podczas spotkania dzieci miały również okazję poznać życie i zwyczaje wybranych gatunków zwierząt. Dyskusja poprzedzona została przygotowaną przez wychowawców grup prezentacją multimedialną na temat lasu, jego budowy i bytujących w nim zwierząt i ptaków.

 

Pan Antoni przekazał nam wiedzę dotyczącą programu sieci i obszarów objętych ochroną przyrody na terytorium Unii Europejskiej NATURA 2000, wskazał nam, gdzie w najbliższej okolicy znajdują się takie obszary i dzięki jakim siedliskom przyrodniczym  i gatunkom uważa się go za cenne i zagrożone w skali całej Europy.

 

Na koniec dowiedzieliśmy się, że w lesie widać już pierwsze oznaki wiosny. Wymieniliśmy się swoimi spostrzeżeniami. Leśniczy obdarował nas specjalnie przygotowaną karmą zimową dla dzikiego ptactwa. Gdyby sroga zima miała zamiar jeszcze powrócić podkarmiamy ptaki  z najbliższego nam parku.

Zajęcia uwieńczone zostały wykonaniem prac plastycznych przez naszych podopiecznych. Tematem było „Zwierzę lub ptak dziko żyjący naszych obszarów leśnych”. Najciekawsze prace wywieszono  w świetlicy ośrodka.

 

Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem naszych wychowanków.

 

DZIĘKUJEMY PANIE ANTONI I ZAPRASZAMY CZĘŚCIEJ!!!

 

 

ZAPRASZAMY DO GALERII  SOSW

NATURA 2000-spotkanie z leśniczym   opublikowano 23.02.2016r.

zobacz  zdjęcia

 

 

•  Nasza  Remiza śródpolna

 

           

 

 

 

 

 

 

 

54°20'14.7" N         19°51'32.9" E

Numer działki:  310/15 + 207/6

Powierzchnia działki: 16 arów=1600m²

Numer uczestnika akcji:  54/2015/2016  ROK BAŻANTA

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Braniewie współpracujący z Kołem Łowieckim "Oręż" w Bemowiźnie od lat  uczestniczy w programie Ożywić Pola. W Roku Bażanta młodzież także pod wodzą  pani Katarzyny Wnorowskiej-Pietrzak  systematycznie realizuje zaplanowany program działań.

 

Wiosenne Działania Warmii i Mazur

 

W dniu 19 kwietnia 2016r. zaplanowane w ośrodku zostały Wiosenne Działania Warmii i Mazur, w postaci praktycznych działań, polegających na zalesianiu terenu wyznaczonego przez Nadleśnictwo Zaporowo.

Niestety niesprzyjające warunki atmosferyczne przyczyniły się do zmiany form zajęć z praktycznych na teoretyczne. Zaprosiliśmy pana Antoniego Czyża ( specjalistę ds. ochrony p.poż i edukacji leśnej NDL Zaporowo) do Sali dydaktycznej, gdzie przedstawione zostały dzieciom zasady ABC sadzenia lasu. Luźna dyskusja motywowała dzieci do własnych spostrzeżeń nt. tętniącego życia lasu. Pan Antoni wygłosił również pogadankę, zmierzającą do zachowania zasad bezpieczeństwa w lesie. Uświadomił dzieciom niebezpieczeństwa z jakimi można się tam zetknąć. Przestrzegał przed dużą liczbą kleszczy, które nagle stały się bardzo aktywne. Przenoszą one niebezpieczne choroby, takie jak borelioza, czy kleszczowe zapalenie opon mózgowych. Pan Antoni uświadamiał co zrobić, by uniknąć ukąszenia i jak się zachować, gdy zostaniemy ugryzieni.

 

W ramach trwającego w naszym ośrodku projektu edukacyjnego „Ogród zmysłów”, otrzymaliśmy od NDL Zaporowo szpadel i sadzonki drzewek ozdobnych.

 

Panel dyskusyjny uwieńczony został ogniskiem. Prowiant sponsorowało również NDL. Mimo niekorzystnej aury zajęcia były ciekawe i edukacyjne, a przy ognisku było smacznie i przyjemnie.

 

Ośrodek składa serdeczne podziękowania dla pana Nadleśniczego Jana Bobka i współpracowników za wkład w edukację ekologiczną naszych dzieci.

 

ZAPRASZAMY DO GALERII  SOSW

Wiosenne działania Warmii i Mazur   opublikowano 26.04.2016r.

zobacz zdjęcia

 

 

KONKURS  REBA  ORGANIZACJA ODZYSKU  SA

W czerwcu Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Braniewie został laureatem I Edycji Konkursu Ekologicznego „Edukujemy – Pomagamy” . Grupa konkursowa „Konkurujemy – jak pracowite mrówki” „Średnia masa baterii zebrana na ucznia” w Województwie Warmińsko – Mazurskim. Ekologia to temat, w który Ośrodek inwestuje od lat. Prowadzimy działania edukacyjne i czynnie uczestniczymy w codziennym dbaniu o środowisko naturalne. Angażujemy naszych wychowanków w zbiórki surowców wtórnych. Na terenie Ośrodka znajduje się kilka punktów, gdzie można oddawać niebezpieczne odpady, takie jak baterie.

Zachęcamy do dalszej zbiórki baterii i do udziału w II Edycji Konkursu.

 

 

„Podaj dalej … drugie życie odpadów”

 

W dniu 16.09.2016 r. wychowankowie  Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Braniewie ze wszystkich klas Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Zawodówki uczestniczyli w akcji ,,Sprzątanie Świata” pod hasłem „Podaj dalej … drugie życie odpadów”.

 

Uprzątnięto ulice: Rzemieślniczą, Moniuszki, Traugutta oraz okolice szkoły, stadniny koni i szpitala w Braniewie.

 

Głównym celem akcji jak co roku było uprzątnięcie śmieci i dbałość o estetyczny wygląd naszego miasta a także zwrócenie uwagi i uzmysłowienie wszystkim jak ważnym zagadnieniem we współczesnym świecie jest ochrona środowiska naturalnego.

 

Cała akcja była koordynowana przez Urząd Miasta w Braniewie, który przekazał worki i rękawiczki do sprzątania. W Ośrodku Szkolno-Wychowawczym koordynatorem była pani Marzena Bazydło.

 

ZAPRASZAMY DO GALERII  SOSW

"Podaj dalej ... drugie życie  odpadów"   opublikowano 29.09.2016r.

zobacz  zdjęcia

 

 

 

 

OŻYWIĆ POLA 2016/2017. Rok Gęgawy.

 

Ruszyła X Edycja ogólnopolskiej akcji Łowca Polskiego Program Aktywnej Gospodarki Ekologicznej OŻYWIĆ POLA 2016/2017 Rok Gęgawy.

W tym roku organizatorzy chcą zwrócić uwagę na sytuację Gęsi Gęgawy i generalnie ptactwa wolno błotnego w naszym kraju i zapoznanie dzieci i młodzieży z nowymi metodami badania dzikich populacji.

Elementem towarzyszącym jubileuszowej akcji jest projekt badawczy prowadzony ze współudziałem partnera akcji Fundacji Ochrony Głuszca, w którym 10 odłowionych wiosną tego roku w Wielkopolsce Gęgaw wyposażono w specjalne nadajniki GPS. Sygnały z tych nadajników pozwolą śledzić migracje naszych gęgaw i lepiej poznać biologię i zwyczaje tego gatunku, a uczestnicy Roku Gęgawy, będą mogli co jakiś czas w Internecie na specjalnej stronie, zapoznać się z rezultatami tych obserwacji.

Podstawowym zadaniem nadal jednak pozostaje „ożywianie przyrody” w swoim otoczeniu a przede wszystkim zakładanie i pielęgnacja remiz śródpolnych oraz innych zadrzewień w środowisku polnym a także na terenach przyleśnych.

W tegorocznej akcji ośrodek został zarejestrowany wraz z współpracującym kołem łowieckim pod nr 39/2016/2017 ROK GĘGAWY.

 

 

 

 

Jesienna akcja SOSW „Zdążyć przed Dziadkiem Mrozem”

 

Ośrodek we współpracy z WKŁ Oręż KŁ Mewa apelowała do miłośników przyrody o podjęcie systematycznych działań, zmierzających do zbierania darów jesieni tj. kasztanów i żołędzi, w celu dokarmiania zimą zwierzyny wolno żyjącej.

Koła Łowieckie zwróciły uwagę na fakt zapowiadającej się wyjątkowo srogiej aury zimowej. Stwarza to potrzebę dokarmiania zwierzyny żyjącej w naszych polach i lasach na szerszą niż zwykle skalę. Zwierzęta mają małe szanse na przetrwanie zimy bez pomocy człowieka.

Tegoroczna zima zapowiada się wyjątkowo ostro. Na polach i lasach prawdopodobnie będzie zalegała bardzo twarda i gruba pokrywa śnieżna, która uniemożliwi zdobywanie pożywienia zwierzętom leśnym. Próbując dotrzeć do pożywienia zimą, zwierzęta ranią sobie kopyta. Niskie temperatury i niedostatek  pokarmu wpływają niekorzystnie na kondycję zwierząt i mogą powodować duży ubytek w ich populacji.

 

Chociaż jesienna aura była bardzo niekorzystna i nie sprzyjała zbieraniu darów jesieni wychowankowie ośrodka zebrali kilkanaście worków kasztanów, żołędzi i orzechów buka z przeznaczeniem na zimowe dokarmianie zwierzyny leśnej. Pożywienie zostało odebrane przez zaprzyjaźnione koła łowieckie.

 

 

 

Patryk laureatem  XIII Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Jestem Eko”.

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Szczytnie zorganizował po raz trzynasty Wojewódzki Konkurs Plastyczny pt. Jestem Eko”. Konkurs przede wszystkim miał na celu uzmysłowienie uczniom, że troska o przyrodę jest troską o nas samych i naszą przyszłość.

 

Grupy opiekuńczo – wychowawcze w naszym ośrodku zawsze dbają o podnoszenie poziomu aktywności swoich podopiecznych i zachęcają do rozwijania własnych talentów i wyobraźni twórczej. Na konkurs wysłano 12 prac. Laureatem konkursu, zajmując III miejsce został Patryk Oleszczuk. Serdecznie gratulujemy!!!