Aktualności

FOTORELACJA Z ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Fotorelacja z zakończenia roku szkolnego 2018/2019 w Ośrodku.

 

zobacz  zdjęcia

 

 

 

Wojewódzki Konkurs „Kreatywna i innowacyjna szkoła” dla szkół prowadzących kształcenie zawodowe

Nasza placówka przystąpiła w maju do Wojewódzkiego Konkursu Warmińsko Mazurskiego Kuratora Oświaty  pn. „Kreatywna i innowacyjna szkoła” nagrywając film o działaniach uczniów w Branżowej Szkole.

Więcej…

Wolontariat

PROGRAM 

SZKOLNEGO KOŁA WOLANTARIATU

 

 

 

 

            „Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje,

         ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce,

         z jakim tej pomocy się udziela.”

 

                                               Jan Paweł II

 

 

 

 

 

I. Podstawa prawna :

1. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie została opublikowana w DZ. U. Z 2003 r, nr 96, poz. 873 a przepisy wprowadzające ustawę z Dz. U. Z 2003r, nr 96, poz. 974

 2.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , opublikowana w dniu 29 maja 2003 r .w Dz. U. Nr 96 poz. 874 – w dalszej części nazwana przepisami wprowadzającymi. Przepisy obu aktów prawnych weszły  w życie w dniu 29 czerwca 2003 r.

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej określające  warunki  angażowania wolontariuszy  w placówkach opiekuńczo- wychowawczych

 

 

II. Postanowienia Ogólne

 

1.Wolontariat to bezpłatna i świadoma działalność na rzecz innych , wykraczające poza więzi rodzinno- koleżeńsko- przyjacielskie.

2. Wolontariusz jest osobą pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego , wszędzie tam, gdzie taka  pomoc jest potrzeba.

3.Szkolne koło Wolontariatu skierowane jest do młodych ludzi  , którzy chcą pomagać innym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne, reagować czynnie na potrzeby środowiska , podejmować działania w środowisku szkolnym i lokalnym.

4.Szkolne Koło Wolontariatu na terenie Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Braniewie po nadzorem Dyrekcji.

5.Opiekę na Kołem sprawują koordynatorzy , którzy nadzorują ich pracę.

 

III. Cele i założenia

 

1.Rozwijanie wśród uczniów postaw otwartości na potrzeby szkolnego i lokalnego środowiska

2. Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie

3. Kształtowanie postaw prospołecznych

4. Rozwijanie empatii i tolerancji

5.Inspirowanie do aktywnego spędzenia czasu wolnego

6.Rozwijanie pasji i zainteresowań młodzieży

7 Budowanie tradycji szkoły zgodnie z założeniami programu wychowawczego i profilaktycznego

8 Kształtowanie umiejętności działania zespołowego 

9 Współdziałanie z organizacjami społecznymi

10.Zdobywanie doświadczenia w nowych dziedzinach

 

 IV. Wolontariusze

 

1. Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym

2. Działalność koła opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności

3. Wolontariusz zna plan pracy oraz zakres obowiązków wolontariuszy i przestrzega ich

4. Wolontariusz  swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu ,być przykładem dla innych.

5. Każdy członek wolontariatu swoim postępowaniem stara się  promować ideę wolontariatu, być przykładem dla innych

 

 

V. Sposoby działania

 

1.Członkowie spotykają się cyklicznie w ramach ustalenia działań i sporządzania sprawozdań z przeprowadzonych akcji.

2. Do form działania Koła można zaliczyć:

⁻ zbiórki materiałów, jedzenia itp

⁻ zbiórki pieniędzy do puszek;

- wspieranie akcji charytatywnych poprzez aktywny w nich udział

⁻ pomoc potrzebującym

⁻ promocję wolontariatu w środowisku szkolnym i lokalny

 

 

VI. System Rekrutacji

 

1.Wywieszanie plakatów zachęcających młodzież do włączenia się w pracę Koła

2.Zachęcanie uczniów do działań w Kole podczas rozmów prowadzonych przez nauczycieli.

3. Lekcje wychowawcze  poświęcone idei wolontariatu

4. Utworzenie zakładki Szkolnego Koła Wolontariatu na stronie internetowej.

5. Wyznaczenie terminu spotkania organizacyjnego

 

VII. Nagradzanie wolontariuszy

 

1. Pochwała Opiekuna Wolontariatu z wpisem do dziennika

2. Dyplom uznania – Wolontariusz Roku 

3. Pochwała Dyrektora Ośrodka

4. Lista gratulacyjny do rodziców oraz przedstawienie wyników pracy na forum szkoły

 

Plan pracy Szkolnego Koła Wolontariatu

 

ZADANIA

TERMIN REALIZACJI

UWAGI

1. Akcja rekrutacyjna w Ośrodku, Promocja Szkolnego Koła Wolontariatu

2.Udział w „Zakręconej Akcji”, polegającej na zbiórce plastikowych nakrętek

3. Sprzątanie Świata

4. Komórka na misję , polegającej na zbiórce starych niepotrzebnych telefonów komórkowych , by wesprzeć misjonarzy Werbistów pracujących w wielu krajach

 

  

 

 WRZESIEŃ

 

 

Odpowiedzialni :

 

Barbara Wolak

Ewa Żyłaniec

Wychowawcy klas

1. Zorganizowanie konkursu na nazwę i logo Koła

2.Porządkowanie opuszczonych grobów na cmentarzach

3. Zbiórka zniczy- AKCJA ZNICZ

4. 4 Października Międzynarodowy Dzień zwierząt, 25 października – Dzień Kundelka, Dzień ustawy o ochronie zwierząt. Zbieranie suchej karmy dla  zwierząt znajdujących się w braniewskim schronisku ANIMALS

5.  Komórka na misję , polegającej na zbiórce starych niepotrzebnych telefonów komórkowych , by wesprzeć misjonarzy Werbistów pracujących w wielu krajach

 

  

 

  PAŻDZIERNIK

 

 

Odpowiedzialni: 

 

Ewa Żyłaniec

 Barbara Wolak

Wychowawcy klas

1.Udział w „Zakręconej Akcji”, polegającej na zbiórce plastikowych nakrętek,

2. Akcja „ Opatrunek na ratunek”

3.Udział w Akcji „ Góra grosza” polegającej za zbieraniu  drobnych monet , by wesprzeć dzieci z domów dziecka i rodzin zastępczych

4. Komórka na misję , polegającej na zbiórce starych niepotrzebnych telefonów komórkowych , by wesprzeć misjonarzy Werbistów pracujących w wielu krajach

 

 

LISTOPAD

 

 

 

Odpowiedzialni:

Barbara Wolak

Ewa Żyłaniec

 

1Akcja „ Opatrunek na ratunek”

2. Dzień piernika, dochód ze sprzedaży wspomoże przed świąteczną paczkę dla potrzebującej rodziny z SOSW

3. Komórka na misję , polegającej na zbiórce starych niepotrzebnych telefonów, komórkowych , by wesprzeć misjonarzy Werbistów pracujących w wielu krajach

4. Obchody DNIA WOLONTARIUSZA – Gazetka okolicznościowa (  5 grudnia )

5.Udział w Akcji „ Góra grosza” polegającej za zbieraniu  drobnych monet , by wesprzeć dzieci z domów dziecka i rodzin zastępczych

 

 

GRUDZIEŃ

 

 

 

Odpowiedzialni:

Ewa Żyłaniec Barbara Wolak

Krystyna Wierzbicka

Dorota Badowska

 

1.Akcja „ Opatrunek na ratunek”

2. Udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy

3.Program Zbieraj Baterie , ogólnopolski program edukacyjny dla szkół

4.Udział w Akcji „ Góra grosza” polegającej za zbieraniu  drobnych monet , by wesprzeć dzieci z domów dziecka i rodzin zastępczych

               

 

STYCZEŃ

  

 

Odpowiedzialni: 

 

 Barbara Wolak

Ewa Żyłąniec

 

VIII. Ewaluacja

 

  1. Sprawozdanie z pracy  Szkolnego Koła Wolontariatu
  2. Zdjęcia z imprez
  3. Artykuły   na stronie internetowej Ośrodka

  4. Podziękowania od osób i instytucji

 

 

Koordynatorzy:  Ewa Żyłaniec , Barbara Wolak