Aktualności

Informacja dla nauczycieli SOSW (4/2019)

Informuję, że zebranie Rady Pedagogicznej Ośrodka inaugurujące nowy rok szkolny 2019/2020 odbędzie się dnia 23 sierpnia 2019 roku o godz. 10:00 w świetlicy grupy IV.

Proszę o punktualne i niezawodne przybycie.

                                                                        Dyrekcja Ośrodka

FOTORELACJA Z ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Fotorelacja z zakończenia roku szkolnego 2018/2019 w Ośrodku.

 

zobacz  zdjęcia

 

 

 

Egzaminy

 

Zarządzenie nr 16/2018/2019

wicedyrektora Ośrodka z dnia 01.04.2019 r.

 

W dniach 10–12.04.2019 r. w sali gimnastycznej przy ul. Rzemieślniczej odbędzie się egzamin gimnazjalny dla uczniów klasy III gimnazjum według poniższego harmonogramu:

 

10.04.2019 r. (środa) – historia i wiedza o społeczeństwie oraz język polski

z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie:

godzina rozpoczęcia: 09:00, czas trwania: do 80 minut

z zakresu języka polskiego:

godzina rozpoczęcia: 11:00, czas trwania: do 135 minut

 

11.04.2019 r. (czwartek) – przedmioty przyrodnicze oraz matematyka

z zakresu przedmiotów przyrodniczych:

godzina rozpoczęcia: 09:00, czas trwania: do 80 minut

z zakresu matematyki:

godzina rozpoczęcia: 11:00, czas trwania: do 135 minut

 

12.04.2019 r. (piątek) – język angielski – poziom podstawowy

godzina rozpoczęcia: 09:00, czas trwania: do 80 minut

 

Każdy zdający powinien mieć na każdym zakresie lub poziomie odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem. Nie wolno także przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

 

Jarosław Dobrowolski

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457)
 2. Rozporządzenie MEN z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 2223, ze zm.)
 3. Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych,
  z których mogą korzystać zdający na egzaminie gimnazjalnym w 2019 r.

 

 

Zarządzenie nr 17/2018/2019

wicedyrektora Ośrodka z dnia 01.04.2019 r.

 

W dniach 15–17.04.2019 r. w sali gimnastycznej przy ul. Rzemieślniczej odbędzie się egzamin ósmoklasisty dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej według poniższego harmonogramu:

 

15.04.2019 r. (poniedziałek) – język polski

godzina rozpoczęcia: 09:00, czas trwania: do 180 minut

 

16.04.2019 r. (wtorek) – matematyka

godzina rozpoczęcia: 09:00, czas trwania: do 150 minut

 

17.04.2019 r. (środa) – język angielski

godzina rozpoczęcia: 09:00, czas trwania: do 135 minut

 

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem. Nie wolno także przynosić
i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

 

Jarosław Dobrowolski

 

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1457)
 2. Rozporządzenie MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. z 2017 r. poz. 1512)
 3. Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych,
  z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty w 2019 r.

 

 

 

Informacja o przeprowadzonym próbnym egzaminie gimnazjalnym

 

W dniach 21–23.11.2018 r. w sali gimnastycznej przy ul. Rzemieślniczej odbył się próbny egzamin gimnazjalny dla uczniów klasy III gimnazjum. Nauczyciele uczący n/w przedmiotów opracowali sprawozdanie wraz z wnioskami do dalszej pracy. Wyniki przedstawiają się następująco:

 

Kod ucznia

Wynik % ucznia na próbnym egzaminie z poszczególnych zakresów:

Historia

i WOS

Język polski

Przedmioty przyrodnicze

Matematyka

Język angielski

A01

65

56

50

50

63

A02

46

25

54

53

53

A03

71

75

54

46

58

A04

84

71

64

75

55

A05

71

69

61

60

53

A06

65

69

75

53

68

Średnia %

67

61

60

56

59

 

Zalecenia poobserwacyjne wicedyrektora Ośrodka
po próbnym egzaminie gimnazjalnym

Proszę na zajęciach lekcyjnych i w grupach opiekuńczo – wychowawczych ćwiczyć z uczniami klasy III do egzaminu następujące czynności:

 1. Zaznaczanie odpowiedzi na wszystkie polecenia.
 2. Staranne pisanie.
 3. Prawidłowe uzupełnianie zdań wyrazami lub literami.
 4. Prawidłowe wpisywanie liter w wyznaczonym miejscu.
 5. Doskonalenie rozwiązywania zadań otwartych.
 6. Doskonalenie pisemnych form wypowiedzi.
 7. Doskonalenie umiejętności przetwarzania informacji zawartych w tabelach i wykresach.

 

Jarosław Dobrowolski

/przewodniczący zespołu egzaminacyjnego/

 

 

Informacja o próbnym egzaminie ósmoklasisty

 

W dniach 18–20.12.2018 r. w sali lekcyjnej grupy IV przy ul. Moniuszki odbędzie się próbny egzamin ósmoklasisty dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej według poniższego harmonogramu:

 

18.12.2018 r. (wtorek) – język polski

godzina rozpoczęcia: 09:00, czas trwania: do 180 minut

 

19.12.2018 r. (środa) – matematyka

godzina rozpoczęcia: 09:00, czas trwania: do 150 minut

 

20.12.2018 r. (czwartek) – język angielski

godzina rozpoczęcia: 09:00, czas trwania: do 135 minut

 

Oceny prac dokonają nauczyciele uczący w/w przedmiotów na podstawie szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań, które zostaną przekazane szkołom. Z przeprowadzonego próbnego egzaminu nauczyciele sporządzą analizę i wnioski, z którymi Dyrekcja Ośrodka zapozna Radę Rodziców na zebraniu podsumowującym pracę w I półroczu.

 

 

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem. Nie wolno także przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

Jarosław Dobrowolski

/przewodniczący zespołu egzaminacyjnego/

 

Podstawa prawna:

 1. § 92 Statutu SOSW w Braniewie
 2. Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 22 października 2018 r. dotycząca próbnego egzaminu ósmoklasisty w grudniu br.
 3. Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych,
  z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty w 2019 r.

 

 

 

Informacja o próbnym egzaminie gimnazjalnym

 

W dniach 21–23.11.2018 r. w sali gimnastycznej przy ul. Rzemieślniczej odbędzie się próbny egzamin gimnazjalny dla uczniów klasy III gimnazjum według poniższego harmonogramu:

 

21.11.2018 r. (środa) – historia i wiedza o społeczeństwie oraz język polski

z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie:

godzina rozpoczęcia: 09:00, czas trwania: do 80 minut

z zakresu języka polskiego:

godzina rozpoczęcia: 11:00, czas trwania: do 135 minut

22.11.2018 r. (czwartek) – przedmioty przyrodnicze oraz matematyka

z zakresu przedmiotów przyrodniczych:

godzina rozpoczęcia: 09:00, czas trwania: do 80 minut

z zakresu matematyki:

godzina rozpoczęcia: 11:00, czas trwania: do 135 minut

23.11.2018 r. (piątek) – język angielski – poziom podstawowy

godzina rozpoczęcia: 09:00, czas trwania: do 80 minut

 

Nauczyciele uczący w/w przedmiotów w tej klasie dokonają wyboru arkuszy dostosowanych do niepełnosprawności intelektualnej uczniów oraz ocenią prace uczniów. Z przeprowadzonego próbnego egzaminu nauczyciele sporządzą analizę i wnioski, z którymi Dyrekcja Ośrodka zapozna Radę Rodziców na zebraniu podsumowującym pracę w I półroczu.

 

Każdy zdający powinien mieć na każdym zakresie lub poziomie odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem. Nie wolno także przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

 

 

Jarosław Dobrowolski

/przewodniczący zespołu egzaminacyjnego/

 

 

 

Podstawa prawna:

 1. § 93 Statutu SOSW w Braniewie

 2. Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie gimnazjalnym w 2019 r.