Aktualności

Informacja dla nauczycieli SOSW (4/2019)

Informuję, że zebranie Rady Pedagogicznej Ośrodka inaugurujące nowy rok szkolny 2019/2020 odbędzie się dnia 23 sierpnia 2019 roku o godz. 10:00 w świetlicy grupy IV.

Proszę o punktualne i niezawodne przybycie.

                                                                        Dyrekcja Ośrodka

FOTORELACJA Z ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Fotorelacja z zakończenia roku szkolnego 2018/2019 w Ośrodku.

 

zobacz  zdjęcia

 

 

 

RODO

Załącznik nr 13a-1
do Polityki bezpieczeństwa informacji
w SOSW w Braniewie

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych na stronę internetową

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 2016: L.119/1), (dalej: RODO):

informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Braniewie, ul. Moniuszki 22E, 14-500 Braniewo reprezentowany przez Dyrektora. Z Administratorem można skontaktować się listownie lub pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Administrator przetwarza dane osobowe w prawnie uzasadnionych celach na podstawie przepisów RODO (Art. 6 ust. 1, Art. 9 ust. 2) oraz innych przepisów, z których wynikają zadania realizowane przez placówkę oświatowo-wychowawczą.

Zadania te są wymienione w Statucie Ośrodka. Te zadania to:

 • realizowanie zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,

 • zapewnianie odpowiednich warunków do nauki, zapewnianie sprzętu specjalistycznego oraz środków dydaktycznych,

 • realizowanie programu nauczania, programu wychowawczego i programu profilaktyki, odpowiednich dla danego rodzaju niepełnosprawności, z wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy dydaktycznej i wychowawczej,

 • umożliwianie rozwoju zainteresowań i uzdolnień wychowanków,

 • zapewnianie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia dokonywanej na danym etapie edukacyjnym, nie rzadziej niż raz w roku, przez nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem,

 • opracowywanie i modyfikowanie indywidualnych programów edukacyjnych- terapeutycznych (IPE-T) określających zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów oraz rodzaj zajęć rewalidacyjnych prowadzonych z uczniem, zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi i możliwościami psychofizycznymi,

 • współpracowanie i udzielanie pomocy rodzicom (prawnym opiekunom) dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, w zakresie doskonalenia umiejętności niezbędnych do prawidłowego rozwoju,

 • zapewnianie integracji ze środowiskiem rówieśniczym,

 • zapewnianie nauki religii/etyki na życzenie rodziców,

 • przygotowanie do samodzielności w życiu dorosłym,

 • zapewnianie bezpiecznego funkcjonowania wychowanków,

 • prowadzenie działań edukacyjnych i profilaktyczno-wychowawczych w środowisku lokalnym.

Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz te, którym administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji.

Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych,

 • żądania od administratora ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.

Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

Podanie danych - jeśli wymagają tego przepisy prawa - jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych jest dobrowolne.

Przetwarzane dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.