Drukuj
Kategoria: Ogłoszenia
Odsłony: 300

Drodzy rodzice!

 

Dyrekcja Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Braniewie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r.; poz. 493)

 

informuje, że:

 

I. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Ośrodka zadania realizowane przez Ośrodek będą odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

II. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość będą realizowane:

1) z wykorzystaniem:

a) materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej pod adresem www.epodreczniki.pl

Każdy nauczyciel i uczeń otrzymuje login i hasło do platformy.

b) materiałów dostępnych na stronach internetowych:

- Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem www.men.gov.pl,

- Centralnej Komisji Egzaminacyjnej pod adresem www.cke.gov.pl;

- Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży pod adresem www.oke.lomza.pl

- Ośrodka Rozwoju Edukacji pod adresem www.ore.edu.pl

c) materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii

d) innych materiałów wskazanych i przesyłanych przez nauczycieli dla uczniów;

2) przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia;

3) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem:

- komunikator internetowy messenger,

- poczta elektroniczna,

- telefony komórkowe,

- komunikator internetowy facebook,

- video lekcje,

- inne formy wybrane przez nauczycieli.

4) przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko lub ucznia w domu – w przypadku dzieci objętych edukacją wczesnoszkolną, wczesnym wspomaganiem rozwoju, zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

 1. Przy planowaniu i prowadzeniu zajęć nauczyciele zobowiązani są uwzględniać w szczególności:
 2. potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów, w tym dzieci i uczniów objętych kształceniem specjalnym, dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju i uczęszczających na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze;
 3. równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
 4. zróżnicowanie zajęć i tematyki lekcji w każdym dniu,
 5. możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia przy urządzeniach elektronicznych mając na uwadze:

- zapobieganie wadom postawy

- zapobieganie wadom wzroku i innym dysfunkcjom naszych uczniów

- samodzielną pracę ucznia

 1. łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
 2. Tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas powinien dotyczyć treści zaplanowanych przez nauczycieli do realizacji z poszczególnych przedmiotów w okresie od 16 marca do 8 kwietnia 2020 r.
 3. Z uwagi na obciążenie uczniów pracą przy komputerze czas trwania połączenia video z jednym uczniem nie powinien trwać dłużej niż 10 – 15 minut w ciągu jednej lekcji. Czas ten nauczyciele powinni wykorzystać na: wytłumaczenie trudnych treści lekcji, wytłumaczenie poleceń do wykonania, sprawdzenie poprawności wykonania zadania. Pozostały czas lekcji tj. 25 – 30 minut powinien być bez udziału komputera samodzielną pracą ucznia na miarę jego możliwości.
 4. Nauczyciele przedmiotowcy ograniczą liczbę i treść zadań do wykonania do zakresu niezbędnego do osiągnięcia wymagań na poszczególne oceny.

III. Przy ocenianiu postępów edukacyjnych uczniów nauczyciele zobowiązani są:

 1. uwzględniać możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,
 2. uwzględniać ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć
 3. poinformować rodziców i uczniów o każdej ocenie cząstkowej z wykonanego zadania lub polecenia.
 4. Nauczyciele są zobowiązani do dostosowania przedmiotowych zasad oceniania do specyfiki kształcenia na odległość oraz poinformowania uczniów i rodziców o wprowadzonych zmianach.

 

IV. Kształcenie zawodowe

 1. Nauczyciele teoretycznych przedmiotów zawodowych są zobowiązani do monitorowania realizacji treści z użyciem metod kształcenia na odległość, a w razie potrzeby do wprowadzenia modyfikacji.
 2. W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty, pracodawcom, którzy zawarli z uczniami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, okres czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w którym uczniowie ci nie uczęszczali na zajęcia praktyczne, wlicza się do okresu, za który przysługuje dofinansowanie, o którym mowa w art. 122 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

 

V. Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej

 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Ośrodka w sprawach pomocy psychologiczno – pedagogicznej ustala się dla rodziców i uczniów:

 1. kontakt elektroniczny z psychologiem Ośrodka: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. kontakt elektroniczny z pedagogiem Ośrodka: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. kontakt elektroniczny z kuratorem zawodowym:
 4. kontakt elektroniczny z kierownikiem zespołu kuratorskiego pod adresem

 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Ośrodka ustala się dodatkowo możliwość kontaktu e-mailowego:

 1. dla uczniów i rodziców uczniów uczęszczających na zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne kontakt elektroniczny: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. dla uczniów i rodziców uczniów uczęszczających na zajęcia terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach kontakt elektroniczny: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. dla uczniów i rodziców uczniów uczęszczających na zajęcia terapii logopedycznej kontakt elektroniczny:
 4. dla uczniów i rodziców uczniów uczęszczających na zajęcia hipoterapii kontakt elektroniczny: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 5. dla uczniów i rodziców uczniów uczęszczających na zajęcia surdoterapii i tyfloterapii kontakt elektroniczny: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 6. dla uczniów i rodziców uczniów uczęszczających na zajęcia terapii autyzmu i TUS kontakt elektroniczny: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 7. dla uczniów i rodziców uczniów uczęszczających na zajęcia integracji sensorycznej i terapii ręki kontakt elektroniczny: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 8. dla uczniów i rodziców uczniów uczęszczających na zajęcia arteterapii i hortiterapii kontakt elektroniczny: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 9. dla uczniów i rodziców uczniów uczęszczających na zajęcia play attenntion kontakt elektroniczny: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 10. dla uczniów i rodziców uczniów uczęszczających na zajęcia biofeedback kontakt elektroniczny: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 11. dla uczniów i rodziców uczniów uczęszczających na zajęcia terapii pedagogicznej kontakt elektroniczny: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 12. dla uczniów i rodziców uczniów uczęszczających na zajęcia rehabilitacji kontakt elektroniczny: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz oraz
 13. dla uczniów i rodziców uczniów uczęszczających na zajęcia muzykoterapii i teatroterapii kontakt elektroniczny: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 14. dla uczniów i rodziców uczniów uczęszczających na zajęcia usprawniania ruchowego kontakt elektroniczny: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 15. dla uczniów i rodziców uczniów uczęszczających na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka kontakt elektroniczny: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., .
 16. dla uczniów i rodziców uczniów uczęszczających na zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze kontakt elektroniczny: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 17. dla uczniów i rodziców uczniów uczęszczających na zajęcia kynoterapii kontakt elektroniczny: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Do dyspozycji rodziców i uczniów pozostają również dotychczasowe kontakty telefoniczne:

 1. Dyrekcji Ośrodka, psychologa, pedagoga, kuratora zawodowego i kierownika zespołu kuratorskiego udostępnione za ich zgodą rodzicom i/lub uczniom.
 2. wychowawców, nauczycieli i terapeutów udostępnione za ich zgodą rodzicom i/lub uczniom.

 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Ośrodka w sprawach realizacji doradztwa zawodowego ustala się kontakt elektroniczny pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

W tym trudnym dla nasz wszystkich okresie bądźmy razem, wspierajmy się nawzajem.
W dalszym ciągu liczymy na ścisłą współpracę z Państwem, życzymy dużo zdrowia i liczymy na wyrozumiałość.

 

 

Serdecznie dziękujemy Wam za to, dbacie o to aby dzieci pozostawały w domach. Prosimy Was wszystkich o to, abyście zmotywowali dzieci do współpracy ze swoimi nauczycielami podczas  e-nauczania.

 

Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie, trzymajcie się Państwo ciepło i zdrowo pozostając w domach.

Z wyrazami szacunku

Zespól Kierowniczy

Dorota Wiśniewska

Jarosław Dobrowolski

Beata Hrycyna