Aktualizacja z dnia 18.05.2020r.

 

Drodzy Rodzice i uczniowie!

Proszę o zapoznanie się z aktualnymi informacjami na temat egzaminu ósmoklasisty:

 

 

1.W naszym Ośrodku egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach 16–18.06.2020 r. w sali gimnastycznej przy ul. Moniuszki według poniższego harmonogramu:

 

16.06.2020 r. (wtorek) – język polski

godzina rozpoczęcia: 09:00, czas trwania: do 180 minut

 

17.06.2020 r. (środa) – matematyka

godzina rozpoczęcia: 09:00, czas trwania: do 150 minut

 

18.06.2020 r. (czwartek) – język angielski

godzina rozpoczęcia: 09:00, czas trwania: do 135 minut

 

2.Egzamin jest obowiązkowy. Zgodnie z przepisami Prawa Oświatowego należy do niego przystąpić aby ukończyć szkołę.

3.Przed wejściem na salę egzaminacyjną zdający losują numer stolika, przy którym będą rozwiązywać arkusz egzaminacyjny.

4.Arkusz egzaminacyjny koduje zespół nadzorujący.

5.Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).

6.Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ ścieralnych.

7.Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

8.Nie wolno także przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych (telefony, mp3, itp.)

9.Przed rozwiązywaniem zadań proszę zapoznać się dokładnie z instrukcją na pierwszej stronie arkusza.

10.Zdający rozwiązują zadania samodzielnie.

11.Czas na rozwiązywanie zadań jest przedłużony zgodnie z przyznanymi dostosowaniami. Czas ten jest zapisany na pierwszej stronie arkusza.

12.Odpowiedzi do zadań zdający zaznacza w arkuszu egzaminacyjnym bez przenoszenia ich na kartę odpowiedzi.

13.Do arkuszy z języków obcych nowożytnych dołączona jest płyta CD z wydłużonymi przerwami na zapoznanie się z zadaniami.

 

Wytyczne dla uczniów zdających

egzaminu ósmoklasisty

w roku szkolnym 2019/2020 w SOSW w Braniewie

Drodzy Rodzice i uczniowie!

Proszę o zapoznanie się z wytycznymi obowiązującymi na egzaminie ósmoklasisty:

1.Na egzamin może przyjść wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2.Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

3.Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

4.Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

5.Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd.

6.Ośrodek nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

7.Na terenie Ośrodka nie ma możliwości zapewnienia posiłków.

8.Czekając na wejście do Ośrodka albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

9.Na teren Ośrodka mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).

10.Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.

11.Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

1)podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

2)wychodzi do toalety

3)kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z Sali egzaminacyjnej.

Przypominam o:

1) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi

2) obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym

3) niedotykaniu dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką

4) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.

 

Powodzenia na egzaminie!

 

Jarosław Dobrowolski

wicedyrektor Ośrodka

 Podstawa prawna oraz źródła informacji:
1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1457)
2.Rozporządzenie MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. z 2017 r. poz. 1512)
3.Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku
4.Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 15 maja 2020 r. na temat Wytycznych dotyczących przeprowadzania w 2020 r. egzaminów zewnętrznych
5.Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020
6.Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2020 roku
7.Informacja