Aktualizacja z dnia 20.05.2020r.

 

Drodzy Rodzice i uczniowie!

Proszę o zapoznanie się z aktualnymi informacjami na temat egzaminu:

 

1.Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbędzie się według poniższego harmonogramu:

 

Część pisemna: 23 czerwca 2020 r. (wtorek)

godzina rozpoczęcia: 10:00

w sali gimnastycznej w budynku przy ul. Moniuszki 22 E

 

Część praktyczna: 7 lipca 2020 r. (wtorek)

I zmiana: godzina rozpoczęcia: 09:00

II zmiana: godzina rozpoczęcia: 15:00

 

2.Przed wejściem na salę egzaminacyjną zdający losują numer stolika, przy którym będą rozwiązywać arkusz egzaminacyjny.

3.Arkusz egzaminacyjny koduje zespół nadzorujący.

4.Każdy zdający powinien mieć na egzaminie długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).

5.Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ ścieralnych.

6.Nie wolno także przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych (telefony, mp3, itp.)

7.Przed rozwiązywaniem zadań proszę zapoznać się dokładnie z instrukcją na pierwszej stronie arkusza.

8.Zdający rozwiązują zadania samodzielnie.

9.Czas na rozwiązywanie zadań jest przedłużony zgodnie z przyznanymi dostosowaniami. Czas ten jest zapisany na pierwszej stronie arkusza.

 

Wytyczne dla uczniów zdających

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

w roku szkolnym 2019/2020 w SOSW w Braniewie

 

 

Drodzy Rodzice i uczniowie!

Proszę o zapoznanie się z wytycznymi obowiązującymi na egzaminie:

1.Na egzamin może przyjść wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2.Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

3.Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren Ośrodka, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

4.Zdający nie powinni wnosić na teren Ośrodka zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

5.Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd.

6.Ośrodek nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

7.Na terenie Ośrodka nie ma możliwości zapewnienia posiłków.

8.Czekając na wejście do Ośrodka albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

Na teren Ośrodka mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całego Ośrodka, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego.

9.Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.

10.Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.

11.Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

1)podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

2)wychodzi do toalety

3)podchodzi do niego egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni (w części praktycznej)

4)kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

Przypominam o:

1) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi

2) obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym

3) niedotykaniu dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką

4) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających
po zakończonym egzaminie.

 

 

Powodzenia na egzaminie!

 

Jarosław Dobrowolski

wicedyrektor Ośrodka

 

 

 

 

Podstawa prawna oraz źródła informacji:
  1. 1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1457)
  2. 2.Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 11 maja 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2020 roku według podstawy programowej kształcenia w zawodach z 31 marca 2017 r. – formuła 2017F 2017
  3. 3.Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 15 maja 2020 r. na temat Wytycznych dotyczących przeprowadzania w 2020 r. egzaminów zewnętrznych